Per­so­nal i äldre­omsor­gen mås­te tes­tas skynd­samt

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Le­da­re -

Pen­sio­nä­rer­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion, PRO, ser med stor oro hur Co­ro­na smit­ta spri­der sig in­om äldre­omsor­gen. Co­vid-19 har nu kon­sta­te­rats på många äldre­bo­en­den run­tom i lan­det. De mest skö­ra äld­re mås­te skyd­das, krä­ver ord­fö­ran­de­na i PRO:s samt­li­ga 26 di­strikt.

Kom­mu­ner­na har det yt­ters­ta an­sva­ret. Det mås­te fin­nas till­gång till skydds­ut­rust­ning för per­so­na­len, kla­ra ru­ti­ner och att per­so­na­len får rätt ut­bild­ning. Det är li­ka vik­tigt på äldre­bo­en­den som hos hem­tjäns­ten. De som be­hö­ver äldre­omsorg är bland de all­ra skö­ras­te.

Äld­re bör in­te hel­ler få be­sök av för många oli­ka per­so­ner från hem­tjäns­ten i si­na hem.

Per­so­na­len in­om hem­tjänst och på äldre­bo­en­den gör var­je dag ett fan­tas­tiskt jobb, men mås­te ha rim­li­ga för­ut­sätt­ning­ar för att kun­na ut­fö­ra sitt ar­be­te. Kom­mu­ner­na och de pri­va­ta ar­bets­gi­var­na mås­te se till att allt fun­ge­rar.

PRO an­ser att test­ning av smit­ta mås­te ske skynd­samt bland an­ställ­da på äldre­bo­en­den och hos hem­tjäns­ten.

An­hö­ri­ga mås­te få kän­na trygg­het. De oro­as oer­hört myc­ket, i syn­ner­het nu när de in­te läng­re får be­sö­ka si­na nä­ra och kä­ra. Det är där­för än­nu vik­ti­ga­re att per­so­na­len kan hjäl­pa till med kon­tak­ter­na mel­lan fa­mil­je­med­lem­mar per te­le­fon el­ler di­gi­talt. Wi­fi är nå­got vi öns­kar på samt­li­ga äldre­bo­en­den.

Christi­na Tall­berg

Ord­fö­ran­de Pen­sio­nä­rer­nas Riks­or­ga­ni­sa­tion, PRO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.