10% ra­batt på din hel­gre­sa med MTRX

Strömstads Tidning - - Er­bju­dan­den -

Välj MTRX för di­na re­sor mel­lan Stock­holm och Gö­te­borg! Vi er­bju­der se­dan 2015 den bäs­ta tågupp­le­vel­sen mel­lan Stock­holm och Gö­te­borg med stopp i Alingsås, Herr­ljunga, Sköv­de och Sö­der­täl­je Syd. I som­mar kör vi dess­utom di­rekt­tåg till Var­berg, Fal­ken­berg och Halm­stad. Du får 10% ra­batt på ut­val­da av­gång­ar fre­dag-sön­dag. *Er­bju­dan­det finns i ett be­grän­sat an­tal plat­ser på ut­val­da av­gång­ar fre­dag-sön­dag fram till 31 dec 2020. Ra­bat­ten ges på bil­jet­ty­per­na FIX och FLEX och gäl­ler en­dast för vux­na och kan in­te kom­bi­ne­ras med and­ra ra­bat­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.