Häng med på en re­sa bland värl­dens äggrät­ter

Strömstads Tidning - - Mat - Mia Gah­ne bju­der på här­li­ga re­cept var­je vec­ka.

Bäst som jag stod där all­de­les nyss och för­sök­te kom­ma på vad jag skul­le la­ga till lunch dök ägg­pa­ke­tet upp i ögonvrån. Det fick bli ett fra­sigt vänd­stekt ägg med någ­ra ski­vor pan­cet­ta. Och plöts­ligt är man mätt och be­lå­ten och kan fort­sät­ta ar­bets­da­gen.

Ägg gör så­dant med en. Det är en ge­ne­ral­lös­ning som fun­kar i de all­ra fles­ta lä­gen. De ger ener­gi, nä­ring och mätt­nads­käns­la. Som en vis man sa en gång: ”Äter man två ägg står man sig en hel dag – vad som än hän­der.” Och det lig­ger väl en hel del i det.

Dess­utom tål ägg att va­rie­ras i all oänd­lig­het. Det är det jag vil­le ta fas­ta på och häm­ta li­te idéer från and­ra län­ders sätt att tilla­ga rå­va­ran. För ägg äter man på de fles­ta håll i värl­den, vi har ba­ra oli­ka sätt att an­rät­ta dem. Så vå­ga dig på en tur­kisk cil­bir, asi­a­tis­ka ma­ri­ne­ra­de so­jaägg el­ler kanske ame­ri­kans­ka fra­si­ga french to­asts. Al­la tre är kul ex­em­pel på hur ägg går hem i en mängd oli­ka säll­skap.

Ägg mås­te helt en­kelt va­ra värl­dens mest an­vänd­ba­ra rå­va­ra. Vi kan ste­ka, ko­ka, poche­ra, scram­b­la, pick­la el­ler äta dem råa. Knäc­ka dem i allt­i­från ome­lett till suff­lé­er, ka­kor, pa­jer och så­ser. Till­lag­nings­ti­der och me­to­der av­gör kon­si­stens och smak. Dess­utom sma­kar äg­gen i sig oli­ka från hö­na till hö­na.

Vi äter dub­belt så myc­ket ägg till påsk som un­der res­ten av året. En va­na som vi li­ka gär­na kun­de spri­da ut un­der al­la års­ti­der. Ägg är näm­li­gen en för­hål­lan­de­vis bil­lig pro­te­inkäl­la och ful­la av vik­ti­ga nä­rings­äm­nen och vi­ta­mi­ner.

En an­nan fi­ness med just ägg är att de är håll­ba­ra. Tänk på att da­tu­met på för­pack­ning­en en­dast gäl­ler om de för­va­ras i rumstem­pe­ra­tur. Har du dem i ky­len hål­ler de i själ­va ver­ket be­tyd­ligt läng­re. Så nu när det kanske ga­par li­te tomt på hyl­lor­na i bu­ti­ken kan det va­ra värt att in­ve­ste­ra i ett pa­ket ägg. Då har du all­tid mat hem­ma.

Tänk på att da­tu­met på för­pack­ning­en en­dast gäl­ler om de för­va­ras i rumstem­pe­ra­tur. Har du dem i ky­len hål­ler de i själ­va ver­ket be­tyd­ligt läng­re.

Bil­der: Ja­ne­rik Hen­riks­son

Ägg är kanske värl­dens mest an­vänd­ba­ra livs­me­del. En hel del lär gå åt i påsk.

So­ja och ägg pas­sar otip­pat bra ihop. De här äg­gen får got­ta till sig i en so­ja­ma­ri­nad.

Cil­bir är en tur­kisk äggrätt där bröd dop­pas i poche­ra­de ägg och två oli­ka så­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.