SVT sän­der världs­ar­tist­ga­la

Ga­lan ”One world: to­get­her at ho­me” di­rekt­sänds över he­la värl­den lör­dag den 18 april med ar­tis­ter som Bil­lie Ei­lish, El­ton John, Paul McCart­ney, Chris Mar­tin och La­dy Ga­ga.

Strömstads Tidning - - Namn & Nä­ra - TT

I Sve­ri­ge sän­der SVT eve­ne­mang­et på SVT Play lör­dag den 18 april med start 02.00 på nat­ten. Da­gen där­på går pro­gram­met i re­pris i SVT1.

Cold­play-sång­a­ren Chris Mar­tin är ini­ti­a­tiv­ta­ga­re till ga­lan, som star­ta­de som ett upp­rop ef­ter att co­ro­na­vi­ru­sets sprid­ning fått kon­ser­ter, fes­ti­va­ler och and­ra eve­ne­mang att flyt­tas fram el­ler stäl­las in.

”One world: to­get­her at ho­me” är ett sam­ar­be­te med or­ga­ni­sa­tio­ner­na Glo­bal Ci­ti­zen och WHO med syf­tet att hyl­la värl­dens sjuk­vårds­per­so­nal och spri­da gläd­je bland tit­tar­na som upp­ma­nas att stan­na hem­ma. Det är in­te en väl­gö­ren­hets­ga­la med tyd­ligt in­sam­lings­fo­kus, men den som vill kan skän­ka ett bi­drag till nå­gon av or­ga­ni­sa­tio­ner­na.

Bild: Brent N. Clar­ke

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.