Strömstads kom­mun – lan­dets värst drab­ba­de

I en ny rap­port ut­förd av ana­ly­soch tek­nik­kon­sults­bo­la­get Wsp går att lä­sa att strömstads kom­mun top­par lis­tan över de mest kris­drab­ba­de kom­mu­ner­na i lan­det, vad gäl­ler an­del av ar­bets­kraf­ten som på­ver­kas. ta­nums kom­mun kom­mer in på en fem­te­plats.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Han­nah palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

I Strömstads kom­mun ar­be­tar he­la 26 pro­cent in­om säl­lan­köpsva­ru­han­deln, allt­så de­talj­han­deln, samt ho­tell och re­stau­rang. Men med grän­sen till Nor­ge stängd se­dan 17 mars har i prin­cip al­la in­täk­ter ute­bli­vit.

Än sak­nas det fort­satt tyd­li­ga di­rek­tiv från Nor­ge om när grän­sen öpp­nar igen.

– I re­gi­o­ner som är myc­ket be­ro­en­de av be­söksnä­ring­ar­na och som sak­nar an­nat starkt nä­rings­liv kom­mer ef­fek­ter­na av co­ro­na att få en stor ne­ga­tiv på­ver­kan, sä­ger af­färs­om­rå­des­che­fen Fred­rik Berg­ström, dok­tor i eko­no­mi, på WSP.

Han me­nar ock­så att för or­ter som lig­ger ut­an­för stör­re stä­der och stor­stä­der kan köp­bort­fal­let le­da till att han­deln, som fun­ge­rar som liv­li­na för många, ris­ke­rar att klip­pas av. Det kan kom­ma att mar­kant på­ver­ka at­trak­ti­vi­te­ten för stä­der­na un­der en läng­re tid, skri­ver han i rap­por­ten.

Via en te­le­fo­nin­ter­vju ger Fred­rik Berg­ström en mer de­tal­je­rad bild av si­tu­a­tio­nen i Strömstads kom­mun. Tid­ning­en ställ­de frå­gan om hur en läng­re stäng­ning av den nors­ka grän­sen skul­le på­ver­ka Strömstads nä­rings­liv.

– Skul­le det här bli lång­va­rigt så är det en jät­teut­ma­ning för kom­mu­nen. En läng­re stäng­ning skul­le va­ra myc­ket dra­ma­tiskt och få för­ödan­de kon­se­kven­ser. Po­li­ti­ker och hand­la­re mås­te på oli­ka sätt hjäl­pas åt att hål­la nä­ringsid­kar­na över ytan så länge kri­sen på­går, sä­ger han.

Det kom­mer att fin­nas ett liv i Strömstad ef­ter co­ro­nan ock­så, frå­gan är ba­ra hur det kom­mer att se ut. Fred­rik Berg­ström ut­tryc­ker en viss oro för hur den sva­ga nors­ka kro­nan kan kom­ma att på­ver­ka norr­män­nens rö­rel­se­möns­ter när grän­sen väl öpp­nar igen.

– Gräns­han­deln har ju va­rit väl­digt gynn­sam för Strömstad un­der lång tid så man kan än­då räk­na med att den kom­mer till­ba­ka och åter­häm­tar sig. Frå­gan är ba­ra när och i vil­ken om­fatt­ning, sä­ger han.

Den stäng­da grän­sen kan fö­ra med sig ovän­ta­de po­si­ti­va ef­fek­ter, me­nar Fred­rik Berg­ström.

– Norr­män som har som­mar­stu­ga el­ler an­nat bo­en­de i Strömstads och Ta­nums kom­mu­ner kanske har flyt­tat dit el­ler för­längt sä­song­en på väst­kus­ten. Men det är ex­tremt vik­tigt att man får igång han­deln när grän­sen öpp­nar. Till dess gäl­ler ut­hål­lig­het, sä­ger Fred­rik Berg­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.