Fö­re­tag vän­tar otå­ligt på ut­lo­va­de hy­reslätt­na­der

Snart tre vec­kor ef­ter re­ge­ring­ens för­slag om till­fäl­li­ga hy­res­ra­bat­ter har fort­fa­ran­de ing­en lös­ning le­ve­re­rats. För många av lan­dets fö­re­ta­ga­re blir lä­get allt mer akut.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - To­bi­as ös­ter­berg/tt

Det var tänkt som en av fle­ra åt­gär­der för att hjäl­pa fö­re­tag och nä­rings­verk­sam­he­ter som hål­ler på att gå un­der i köl­vatt­net av co­ro­na­pan­de­min.

En hy­resvärd, till ex­em­pel fas­tig­hets­ä­ga­ren för en shop­ping­gal­le­ria, ska kun­na sän­ka hy­ran för si­na hy­res­gäs­ter. Där­ef­ter ska fas­tig­hets­ä­ga­ren få kom­pen­sa­tion för hy­resned­sätt­ning­en på max­i­malt 50 pro­cent av den fas­ta hy­ran.

För­sla­get är fort­fa­ran­de dock just ba­ra ett för­slag då det mås­te be­hand­las av EU-kom­mis­sio­nen, och me­dan vec­kor­na har gått har lä­get mel­lan fö­re­ta­ga­re och fas­tig­hets­ä­ga­re bli­vit allt mer in­fek­te­rat.

På ena si­dan fö­re­ta­ga­re som ris­ke­rar att gå un­der, på den and­ra fas­tig­hets­ä­ga­re som i sin tur be­hö­ver in­koms­ter­na för att kla­ra sig.

– Kon­flikt­ni­vån är hög där­u­te just nu. Hand­la­re är ar­ga på fas­tig­hets­ä­ga­re som in­te ger dem ra­bat­ten på 50 pro­cent. Det kom­mer ba­ra att trap­pas upp om vi in­te får ve­ta hur det här ska han­te­ras, sä­ger Re­in­hold Len­ne­bo, vd för bransch­or­ga­ni­sa­tio­nen Fas­tig­hets­ä­gar­na.

Lä­get är akut för många fö­re­ta­ga­re i co­ro­nakri­sen, in­te minst för bu­ti­ker­na på Nord­by Shop­ping­cen­ter.

Oklar­he­ten har bland an­nat hand­lat om vil­ka som egent­li­gen ska om­fat­tas av stö­det.

– Jag har full för­stå­el­se för att många fas­tig­hets­ä­ga­re kän­ner en osä­ker­het just nu, men jag har ing­en för­stå­el­se för sto­ra han­dels­ked­jor som sä­ger ”vi kom­mer ba­ra be­ta­la hälf­ten” för det är ett kon­trakts­brott. Nå­gon­stans där är si­tu­a­tio­nen just nu och un­der pe­ri­o­den lig­ger många för­hand­ling­ar på is, sä­ger Re­in­hold Len­ne­bo.

Bild: Ja­kob Si­mon­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.