P1

Strömstads Tidning - - Bo­stad / Mo­tor / Va­ror -

5.59 P1-mor­gon. 9.30 Ring P1. 10.00 Ekot. 10.04 Meny. 10.35 Räls. 11.00 Ekot. 11.04 Ra­di­opsy­ko­lo­gen. 11.33 Ekot. 11.35 Sve­ri­ges Ra­di­os no­vell­pris 2020. 12.00 Tolvsla­get. 12.01 Da­gens dikt. 12.09 Ve­ten­skaps­ra­di­on Häl­sa. 12.30 Lun­che­kot. 12.55 Land- och sjö­vä­der. 13.00 Kul­tur­nytt. 13.05 P1 Kul­tur. 14.00 Extra­sänd­ning från Ekot. 14.50 An­ni­ka Lantz i P1. 15.00 Ekot. 15.03 Ra­di­ospor­ten. 15.04 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 15.45 Kul­tur­nytt. 15.55 Sjö­vä­der. 16.00 Ekot. 16.02 Stu­dio Ett. 17.45 Da­gens Eko. 18.01 Eko­no­mi­e­kot. 18.08 Ra­di­ospor­ten. 18.09 Kul­tur­nytt. 18.14 Män­ni­skor och tro. 19.00 Ekot. 19.03 USA­pod­den. 19.35 Sve­ri­ges Ra­di­os no­vell­pris 2020. 20.00 Ekot. 20.03 Ra­di­opsy­ko­lo­gen. 20.35 Ve­ten­skaps­ra­di­on Häl­sa. 20.55 Klar­text. 21.00 Ekot. 21.03 Bild­nings­by­rån. 21.35 Ring P1. 21.45 Tan­kar för da­gen. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.10 Ra­di­ospor­ten. 22.12 Stu­dio Ett. 23.55 Da­gens dikt. 0.00 Ekot. 0.02 Nor­de­gren och Ep­ste­in i P1. 0.45 OBS. 1.00 Ekot. 1.02 Eu­ro­pa­pod­den. 1.35 Meny. 2.02 Plån­bo­ken. 2.55 Ra­di­o­fynd. 3.00 Ekot. 3.02 P1 Dra­ma. 3.35 Od­la. 4.00 Ekot. 4.02 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. 4.50 Bor­ta för all­tid. 5.00 Ekot. 5.29 P1-mor­gon. 5.30 Ekot. 5.35 Ring P1. Med Ina Lund­ström. 5.45 Mor­go­nan­dakt. Ska­pel­sen - Ben­ja­min Ger­ber. Re­li­gi­on och ve­ten­skap har helt oli­ka syf­ten. Det är me­nings­löst att för­sö­ka få dem att fäk­tas med varand­ra. 5.55 Sjö­vä­der. Över­sikt, var­ning­ar och re­gi­o­na­la vä­der­pro­gno­ser från SMHI för ett dygn fram­åt. gon. Din väg in i var­da­gen med klas­sisk mu­sik, Kul­tur­nytt och ny­hets­upp­da­te­ring­ar. 10.00 Ekot. 10.03 Klas­sisk för­mid­dag. 1. Jo­sep­hi­ne Lang: Frü­h­zei­ti­ger Früh­ling. He­i­ke Hal­lasch­ka, so­pran, Hei­di Kom­me­rell, pi­a­no. Au­di­te 97.472. (2'15)2. Wol­f­gang Ama­deus Mo­zart: Vi­o­lin­so­nat A-dur KV 526 spe­las av Ali­na Ibra­gi­mo­va och Cédric Ti­berg­hi­en. Hy­pe­ri­on CDA68175. (25'35) 3. Paul Hin­de­mith: Sym­fo­nis­ka me­ta­mor­fo­ser. 13.00 Il­ta­pä­ivä på fins­ka. 15.00 Rá­dio Sáp­mi Med. 16.00 Ra­dio Ro­ma­no. 16.30 SR på eng­els­ka. 17.00 Kul­tur­nytt. 17.06 P2 på hem­väg. Puc­ci­nis sva­la! Kanske in­te så of­ta spe­lad, Puc­ci­ni bör­ja­de ska­pa sin ope­ra La Ron­di­ne pre­cis in­nan förs­ta världs­kri­get, vil­ket ställ­de till en del pro­blem. Från bör­jan ha­de Puc­ci­ni fått be­ställ­ning på en ope­rett, men så­na vil­le han in­te gö­ra, möj­li­gen en ko­misk ope­ra. 19.00 Ekot. 19.03 P2 Li­ve. Lo­ney De­ar med Svens­ka Kam­ma­ror­kes­tern. Mul­ti­in­stru­men­ta­lis­ten Emil Svanäng­en, ali­as Lo­ney De­ar, mö­ter Svens­ka kam­ma­ror­kes­tern i en kon­sert som över­ras­kar och ryc­ker tag. 21.00 Mu­sik mot mid­natt. 1) The Gothen­burg Com­bo: Austra­lia ur The se­ven con­ti­nents. 2) Ele­na Kats-Cher­nin: Tor­que. 0.00 Not­tur­no. Bju­der dig på uni­ka li­ve­in­spel­ning­ar av känd och okänd mu­sik från he­la EBU.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.