Han fick käm­pa för att få ihop det med sin kär­lek

Strömstads Tidning - - In­si­dan -

Vår Pro­fil het­te An­ders. Han var för­äls­kad. Men det gick trögt. Flic­kan som han bli­vit kär i tve­ka­de. Hon var in­te li­ka in­tres­se­rad som han.

Det tog ett år in­nan det bör­ja­de hän­da någon­ting. Det har An­ders be­rät­tat i en in­ter­vju. Men han ha­de be­stämt sig. Och han är en myc­ket en­vis per­son. Där­för lös­te sig all­ting till slut.

Men han fick verk­li­gen käm­pa in­nan de blev ett par. Vår Pro­fil prö­va­de li­te oli­ka me­to­der. Bland an­nat upp­träd­de han som en gent­le­man. Det bru­kar of­ta ge en bra ut­del­ning.

Han prö­va­de ock­så rol­len som lus­tig­kur­re. Den gick na­tur­ligt­vis ock­så hem. An­ders var en glad per­son med glim­ten i ögat, så han ha­de in­te sär­skilt svårt med den upp­gif­ten.

En tred­je va­ri­ant var den tuf­fa kil­len med bil. Många flic­kor tyc­ker att det är be­kvämt att få åka bil och slip­pa stå och fry­sa vid nå­gon buss­håll­plats.

Flic­kan som han träf­fat het­te Ma­rie. Vår Pro­fil har ock­så be­rät­tat att han köp­te en stor ste­reo för att im­po­ne­ra på hen­ne.

Vi kan tän­ka oss vad som hän­de. Ma­rie kun­de in­te stå emot den här him­lastor­man­de upp­vakt­ning­en. De blev ett par. Bå­da var i 18-års­ål­dern. An­ders var ett halvt år äld­re än Ma­rie.

Det här var vid den ti­den då al­la grab­bar fort­fa­ran­de gjor­de värn­plik­ten. När vår Pro­fil var 20 år gam­mal blev han in­kal­lad. Han ham­na­de som spa­nings­sol­dat på I 5 i Ös­tersund. Det var en upp­gift som pas­sa­de ho­nom bra.

En spa­nings­sol­dat måste va­ra prak­tiskt lagd. Han bör kun­na han­te­ra yxa och såg, åka ski­dor och grä­va ner sig i snön om det blir storm på kall­fjäl­let. An­ders var upp­vux­en i en li­ten ort i Da­lar­na, så han ha­de in­te någ­ra pro­blem med de här sa­ker­na.

Vår Pro­fil och Ma­rie har allt­så hål­lit ihop se­dan ung­dom­så­ren. Men det tog ett tag in­nan de gif­te sig. Det sked­de in­te för­rän 1990.

De har fått två barn till­sam­mans, dot­tern

Ju­lia och so­nen Fer­ry.

Det har gått myc­ket bra för An­ders.

Han har bli­vit be­römd och tjä­nat myc­ket peng­ar.

En del av peng­ar­na har han in­ve­ste­rat i fast egen­dom. Han har köpt ett över 900 hek­tar stort skogs­om­rå­de i när­he­ten av Vans­bro i Da­lar­na. Man skul­le fak­tiskt kun­na sä­ga att han fått bå­de guld och grö­na sko­gar. Hans sko­gar har ett tax­e­rings­vär­de på över 18 mil­jo­ner kro­nor.

Vår Pro­fil är myc­ket hän­dig. Det vi­sa­de sig in­te minst i sam­band med de sto­ra skogs­brän­der­na som drab­ba­de nor­ra Sve­ri­ge un­der den tor­ra som­ma­ren 2018. Då bygg­de han en egen ”brand­bil”. Det var so­nen Fer­ry som tyck­te att de måste kun­na gö­ra nå­got om de­ras sko­gar blev ho­ta­de.

Nu blev det in­te nå­gon rik­tig brand­bil, ut­an ba­ra ett pro­vi­so­ri­um. An­ders skaf­fa­de sig sex styc­ken jät­testo­ra plast­dun­kar som han las­ta­de upp på hug­gar­vag­nen bakom trak­torn. Ef­ter ett tag fick han ock­så tag på en bra pump till sin kon­struk­tion.

Hans brand­bil kom fak­tiskt till an­vänd­ning ock­så. En gran­ne kom spring­an­de och skrek att det brann i hans skog. Vår Pro­fil ryck­te ut så snabbt det gick. Han kom fram till bran­den strax ef­ter den or­di­na­rie brand­kå­ren och fick hjäl­pa till med ef­ter­släck­nings­ar­be­tet.

Vår Pro­fil gil­lar att kö­ra bil. Han har fi­rat en del tri­um­fer som ral­lycross­fö­ra­re. År 1995 vann han bå­de SM-guld och EM­brons. Men han av­bröt sin kar­riär in­om ral­lycross då han tyck­te att det fö­re­kom för myc­ket fif­fel i den spor­ten.

Så har han va­rit med i en film. Den het­te ”En han­dels­re­san­des nöd” och kom 1990.

Vår Pro­fil var ock­så med i tv-se­ri­en ”För­man­nen som för­svann”. Där med­ver­ka­de fle­ra and­ra kän­da namn som Jan Malm­sjö, Kjell-Olof Feldt, Ma­rit Paul­sen och Rol­le Stoltz.

He­la Sve­ri­ge höll an­dan då An­ders ställ­de upp i ”Let’s dan­ce”. Det var 2018. Han dan­sa­de till­sam­mans med Je­a­net­te Carls­son.

Det blev en svet­tig upp­le­vel­se. Men vår Pro­fil käm­pa­de på vec­ka ef­ter vec­ka, trots att To­ny Ir­ving in­te var rik­tigt nöjd med ho­nom. Han nåd­de in­te rik­tigt än­da fram, ut­an slu­ta­de som trea.

Vår Pro­fil tyck­te att det var skönt att slip­pa Stock­holm och få åka hem till Da­lar­na igen. Han har svårt att rö­ra sig på stan ut­an att väc­ka stå­hej. Men det be­ror in­te på hans in­sats vid fil­men el­ler på hans kor­ta tid som ral­ly­fö­ra­re.

Nej, vår Pro­fil har bli­vit känd av en helt an­nan an­led­ning. Han är en av Sve­ri­ges ab­so­lut mest fram­gångs­ri­ka ski­då­ka­re. Un­der 1980och bör­jan av 1990-ta­let vann han fy­ra OS-guld och sju VM-guld i längd­ski­dåk­ning. En näs­tan helt ofatt­bar pre­sta­tion.

Vem är han?

För­ra vec­kans Pro­fil: Ju­li­an Assange. He­ter ock­så Paul i för­namn. Föd­des i sta­den Towns­vil­le i öst­ra Austra­li­en den 3 ju­li 1971. Har grun­dat webb­plat­sen Wi­ki­le­aks som av­slö­jat många hem­li­ga do­ku­ment.

Vår Pro­fil var ock­så med i tv-se­ri­en ”För­man­nen som för­svann”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.