Ar­bets­lös­he­ten sti­ger snabbt i Strömstad

Den stäng­da grän­sen till Nor­ge på­ver­kar ar­bets­mark­na­den i Strömstad, som är en av kom­mu­ner­na i Sve­ri­ge där an­ta­let ar­bets­lö­sa sti­ger mest som en följd av co­ro­na­pan­de­min.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10 Åsa Jo­hans­son/TT

An­de­len ar­bets­lö­sa i Strömstad har den se­nas­te må­na­den ökat med 14,5 pro­cent. Den to­ta­la ar­bets­lös­hets­ni­vån i sta­den lig­ger i dag på 6,5 pro­cent.

De kom­mu­ner där an­de­len ar­bets­lö­sa ökat mest i lan­det un­der mars jäm­fört med feb­ru­a­ri är Ar­jeplog, Strömstad, Värm­dö, Åre och Do­ro­tea.

Fle­ra fak­to­rer spe­lar in när det gäl­ler i vil­ken grad en kom­mun på­ver­kas – bland an­nat vil­ken nä­rings­struk­tur som finns, pend­lings­möj­lig­he­ter till and­ra stä­der och vil­ken ål­ders­grupp de ar­bets­fö­ra in­vå­nar­na till­hör, en­ligt Sand­ra Of­fes­son, ar­bets­mark­nads­a­na­ly­ti­ker på Ar­bets­för­med­ling­en.

– Ge­ne­rellt drab­bas de kom­mu­ner vars nä­rings­liv till stor del be­står av be­söksnä­ring el­ler tjäns­te­sek­torn. Kom­mu­ner i nä­ra an­slut­ning till stör­re stä­der och där in­vå­nar­na pend­lar till ar­be­ten in­om de här sek­to­rer­na på­ver­kas ock­så myc­ket, sä­ger Sand­ra Of­fes­son till TT.

Än så länge är det främst mer osäk­ra an­ställ­ning­ar­na som drab­bas, som till­fäl­li­ga an­ställ­ning­ar och ti­man­ställ­ning­ar.

– I he­la ri­ket var det många som skrev in sig kring må­nads­skif­tet mel­lan mars och april. Det lig­ger ock­så i lin­je med att oli­ka ty­per av kon­trakt kan ha gått ut, sä­ger Sand­ra Of­fes­son.

Högt upp på lis­tan av hårt drab­ba­de kom­mu­ner finns Strömstad, där an­de­len ar­bets­lö­sa har ökat med 14,5 pro­cent se­nas­te må­na­den, och ar­bets­lös­he­ten lig­ger nu på 6,5 pro­cent. De två do­mi­ne­ran­de nä­ring­ar­na i kom­mu­nen som ge­ne­re­rar flest ar­bets­till­fäl­len är gräns­han­del och be­söksnä­ring. Att grän­sen till Nor­ge har stängts har en kraf­tig på­ver­kan, be­rät­tar Kent Hans­son (S), ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen.

– Nä­rings­li­vet är till stor del upp­byggt på nors­ka be­sö­ka­re. Nu är det är som en gre­kisk ö i no­vem­ber. Van­ligt­vis är det fullt med be­sö­ka­re från Nor­ge året om som hand­lar, bor på ho­tell och äter på re­stau­rang.

Sto­ra köp­cent­ra i kom­mu­nen har per­mit­te­rat i stort sett all per­so­nal. En­ligt Kent Hans­son finns en över­häng­an­de risk att många fö­re­tag går i kon­kurs.

– Al­la kom­mu­ner har det tufft, men jag tror in­te att det är så många and­ra kom­mu­ner som är be­ro­en­de av två nä­rings­gre­nar, som bå­da är av­slag­na. Jag är djupt oro­ad. De sto­ra livs­me­dels­ked­jor­na kla­rar sig för de har en ut­hål­lig­het. Men jag är oro­lig för små­bu­ti­ker och mind­re re­stau­rang­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.