Hand­la­re ser mörkt på fram­ti­den

Bu­tik­shand­lar­nas tro på fram­ti­den har stört­dykt till följd av co­ro­nakri­sen. Störst är tap­pet i säl­lan­köps­han­deln. Men även i dag­lig­va­ru­han­deln och e-han­deln ser man mörkt på fram­ti­den, trots att livs­me­dels­för­sälj­ning­en ökat och många hand­lar på nä­tet.

Strömstads Tidning - - Ny­he­ter -

Bu­tik­shand­lar­nas för­vänt­ning­ar på fram­ti­den har sjun­kit till hi­sto­riskt lå­ga ni­vå­er, vi­sar Han­dels­ba­ro­me­tern från Svensk Han­del. I april sjönk fram­tids­in­di­ka­torn till 64,2 en­he­ter, att jäm­fö­ra med 86,9 i mars och 90,2 i feb­ru­a­ri. Ett in­dex­vär­de över 100 in­ne­bär po­si­ti­va för­vänt­ning­ar på för­sälj­ning, lön­sam­het och an­tal an­ställ­da.

Värst är det in­om säl­lan­köps­han­deln, det vill sä­ga för­sälj­ning av klä­der, skor, böc­ker, elekt­ro­nik och an­nat. Där har in­dex­et för hand­lar­nas fram­tids­tro mins­kat från 80,7 i mars till 54,4 i april.

Det be­ror bland an­nat på att gräns­han­deln stan­nat av

Bild: Ro­ald, Be­rit

Säl­lan­köps­han­deln för­vän­tas tap­pa mest.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.