Fak­ta: Re­sor för dig som vill dröm­ma dig bort

Strömstads Tidning - - Re­sor -

Fle­ra be­söks­mål och tu­rist­by­rå­er

• er­bju­der vir­tu­el­la upp­le­vel­ser på nä­tet. Tu­rist­by­rån i Schweiz har lan­se­rat Swiss

Grand Tour, en vir­tu­ell rund­tur med fak­ta om se­värd­he­ter, tips på bo­en­den med me­ra. Na­tio­nal­par­ken Yo­se­mite i Ka­li­for­ni­en har gjort en på­kostad di­gi­tal sats­ning, me­dan Gre­klands tu­rist­byå har en helt ny platt­form, Gree­ce from ho­me, för den som vill få Gre­klands­käns­la hem­ma.

Det finns ock­så saj­ter som

• er­bju­der en rad oli­ka vir­tu­el­la snabb­re­sor till kän­da res­mål. Xplo­rit gör det möj­ligt att ta sig till ex­em­pel­vis Fon­ta­na di Tre­vi i Rom, Uni­ver­sal Stu­di­os i Flo­ri­da och The Shard i Lon­don. På saj­ten You Vi­sit finns till ex­em­pel möj­lig­het att se New York från en he­li­kop­ter och ki­ka in i svi­ter på kän­da lyx­ho­tell.

Fle­ra kän­da mu­se­er runt om i värl­den er­bju­der di­gi­ta­la vis­ning­ar via da­torn el­ler mo­bi­len. Rijksmu­se­um i Ams­ter­dam har lan­se­rat ”Mas­ter­pie­ces Up Clo­se”, en ny sajt med tio oli­ka sätt att upp­le­va mu­se­et, som bland an­nat rym­mer Rem­brand­ts ”Natt­vak­ten” och and­ra kän­da verk, från hem­ma­sof­fan.

Flyg­mu­se­et i Se­att­le tar fly­gen­tu­si­as­ter

• till ett 3D-be­sök i cock­pi­ten på kän­da flyg­plan, ex­em­pel­vis den ame­ri­kans­ka pre­si­den­tens plan Air For­ce One. An­dy War­hol-mu­se­et i Pitts­burgh har konst­lek­tio­ner på Youtu­be, för den som vill ska­pa egen pop­konst hem­ma och det dans­ka konst­mu­se­et Lou­i­si­a­na har star­tat en egen Youtu­be­ka­nal med nya av­snitt var­je vec­ka.

Fle­ra svens­ka mu­se­er har ock­så

• sat­sat stort på att ut­veck­la det di­gi­ta­la ut­bu­det, till ex­em­pel Mo­der­na mu­se­et som er­bju­der en li­ve­sänd, gui­dad soffvis­ning var­je dag vid lunch­tid.

Goog­le har se­dan ti­di­ga­re Goog­le

• Arts & Cul­tu­re, en platt­form

• som gör det möj­ligt att be­sö­ka bå­de be­röm­da mu­se­er och kän­da res­mål som Taj Ma­hal, Machu Pic­chu och py­ra­mi­der­na i Gi­za utan att be­hö­va träng­as med and­ra. Här finns ock­så ku­re­ra­de sam­ling­ar, som ”10 blom­mi­ga konst­verk som får din dag att kän­nas lju­sa­re” och ”10 fan­tas­tis­ka ex­em­pel på ga­tu­konst run­tom i värl­den”.

En an­nan nä­ra på out­sin­lig

• käl­la till mu­se­i­kul­tur är Di­gi­talt Mu­se­um, en sajt som ger till­gång över 5,5 mil­jo­ner ob­jekt från 285 mu­se­er i Sve­ri­ge och Nor­ge.

Sam­ti­digt har fle­ra kän­da kon­sert

• och ope­ra­hus bör­jat er­bju­da gra­tis­kon­ser­ter på nä­tet. The Metro­po­li­tan Ope­ra i New York sän­der en ny ope­ra var­je dag, och Ope­ran i Stock­holm har lan­se­rat den di­gi­ta­la tjäns­ten Ope­ran Play.

Bro­ad­way i New York bju­der

• i sin tur på en se­rie var­dags­rums­kon­ser­ter där ar­tis­ter i ka­ran­tän fram­för kän­da mu­si­kal­lå­tar.

Bild: An­ders Blomqvist

Swe­dish Lapland har en Youtu­be­ka­nal som bland an­nat gör det möj­ligt att be­sö­ka det ny­öpp­na­de, fly­tan­de spa­ho­tel­let Ar­ctic Bath i Ha­rads.

Bild: TT

Klip­pi­ga ber­gen i Co­lo­ra­do i USA bju­der på ett fyr­ver­ke­ri i färg om hös­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.