Hem­kör­ning av böc­ker ex­tra vik­tigt i kris­ti­der

En­ligt bib­li­o­teksla­gen ska hem­le­ve­rans av böc­ker all­tid fin­nas att till­gå för dem som in­te har möj­lig­het att ta sig till bib­li­o­te­ket. På Strömstads stads­bib­li­o­tek har tjäns­ten fun­nits länge, men un­der de rå­dan­de om­stän­dig­he­ter­na har so­ci­al­bib­li­o­te­ka­ri­en L

Strömstads Tidning - - Kul­tur & Nö­je - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

– Vi har ju de som in­te kan ta sig hit som ut­nytt­jar tjäns­ten var­je vec­ka men un­der rå­dan­de om­stän­dig­he­ter har det till­kom­mit en del som in­te kan el­ler vå­gar ta sig ut, sä­ger an­sva­ri­ga bib­li­o­te­ka­ri­en Le­na Vall­sten när hon tar emot på sitt kon­tor.

– Al­la har rätt att få hem böc­ker, al­la har rätt att trans­por­te­ra sig bort i tid och rum.

Lån­ta­gar­na har var si­na num­mer och på bok­fyl­lan fram­för hen­ne står lå­dor­na pryd­ligt upp­ra­da­de. Det är li­te av ett de­tek­tiv­ar­be­te att hit­ta de böc­ker som lån­ta­gar­na tyc­ker om att lä­sa. För dem som ser li­te då­ligt el­ler har and­ra ty­per av ned­sätt­ning­ar finns en form av band­spe­la­re att till­gå.

– Med de or­di­na­rie lån­ta­gar­na så har vi ett upp­byggt sy­stem men med de nya får vi hål­la en di­a­log om hur vi gör. An­ting­en ring­er de och sä­ger att de häm­tar och då går vi ut och stäl­ler kas­sen på ut­si­dan el­ler så kör vi ut till dem. Hem­vakt­mäs­tar­na på Sol­bac­ken kör på tis­da­gar och tors­da­gar till­ba­ka de lå­na­de böc­ker­na och ibland gör jag det själv ock­så, sä­ger hon.

Ef­tersom si­tu­a­tio­nen ser ut som den gör nu så har in­te Le­na Vall­sten haft möj­lig­het att be­sö­ka äldre­bo­en­de­na för att ta till­ba­ka de ut­lå­na­de böc­ker­na så nu för­blir dem där på obe­stämd fram­tid.

– I och med att vi all­tid har den här verk­sam­he­ten och den här tjäns­ten så blev det in­te så svårt för oss att stäl­la om nu när lä­get ser ut som det gör. Fler är i be­hov av det­ta ef­tersom många är iso­le­ra­de och det är en stor mål­grupp över sjut­tio år som an­vän­der bib­li­o­te­ket i van­li­ga fall, me­nar Le­na Vall­sten.

För många är det vik­tigt att fort­satt kun­na ha till­gång till böc­ker och tal­böc­ker, fram­förallt det sist­nämn­da för de som in­te läng­re har kvar sy­nen i den mån som ti­di­ga­re.

Al­la har rätt att få hem böc­ker, al­la har rätt att trans­por­te­ra sig bort i tid och rum Le­na Vall­sten so­ci­al­bib­li­o­te­ka­rie

I van­li­ga fall är det tju­go­fem-tret­tio per­so­ner som an­vän­der sig av tjäns­ten men för näs­ta ut­kör­ning, som är på tis­dag, har det re­dan an­mält sig nya per­so­ner.

– Jag tror in­te man tän­ker på att den här tjäns­ten finns till­gäng­lig in­nan man är i be­hov av den. Där­för är det så vik­tigt att vi nu hjälps åt att spri­da or­det, sä­ger hon.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Strömstads stads­bib­li­o­tek.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.