”Den sto­ra ut­ma­ning­en kom­mer se­dan”

Strömstads kom­mun för­lo­rar upp­skatt­nings­vis mel­lan 20 och 30 mil­jo­ner kro­nor till följd av pan­de­min, men kla­rar som det ser ut nu än­då att hål­la bud­ge­ten för 2020. Den sto­ra ut­ma­ning­en kom­mer se­dan, när be­te­en­de­möns­ter kan ha för­änd­rats per­ma­nent. Det säg

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Fär­jor­na går in­te. Det in­ne­bär att hamn­av­gif­ter ba­se­ra­de på an­ta­let an­löp för­svin­ner. Stäng­da grän­ser in­ne­bär att in­koms­ter för­svin­ner, när båt­tu­ris­ter in­te kom­mer till gäst­ham­nen. Par­ke­rings­in­täk­ter ute­blir. Vi­ka­ri­e­kost­na­der ökar. Be­ho­vet av för­sörj­nings­stöd kan öka när allt fler blir ar­bets­lö­sa. Sam­ti­digt mins­kar skat­tein­täk­ter­na.

Tryc­ket på kom­mu­nens eko­no­mi är tungt, men än så länge han­ter­bart, en­ligt den sam­man­ställ­ning Carsten Sør­lie gör och har re­do­vi­sat för kom­mun­sty­rel­sens ar­bets­ut­skott.

Eko­no­mi­kon­to­ret har gjort oli­ka sce­na­ri­er för vad som kan hän­da ut­i­från hur länge re­strik­tio­ner be­står.

– Den sto­ra osä­ker­he­ten är för­sörj­nings­stö­det. Det har än så länge in­te hänt så myc­ket där, men det kom­mer nog med ökad ar­bets­lös­het, sä­ger Carsten Sør­lie.

Än­då räk­nar han med att kom­mu­nen kla­rar att hål­la bud­get un­der 2020. För­kla­ring­en till det är att Strömstad un­der slu­tet av för­ra året fick mer peng­ar i skat­te- och ut­jäm­nings­me­del än be­räk­nat, samt de kris­pa­ket re­ge­ring­en kom­mit med un­der co­ro­na­pan­de­min. De se­na­re in­ne­bär att till­skott på näs­tan 20 mil­jo­ner kro­nor för Strömstad.

Så långt an­ser allt­så eko­no­mi­che­fen att lä­get är un­der kon­troll. Han är dä­re­mot me­ra be­kym­rad för de lång­sik­ti­ga ef­fek­ter­na.

– Det här kan få åter­verk­ning­ar på be­te­en­de- och han­dels­möns­ter. Vi tror att det blir dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar för ho­tell med gäs­ter på kur­ser och kon­fe­ren­ser när vi nu, li­tet ofri­vil­ligt, hit­tat nya sätt att för­med­la kun­ska­per och ge­nom­fö­ra kon­fe­ren­ser och mö­ten och sett att de fun­ge­rar. Det blir en ut­ma­ning för ho­tel­l­in­du­strin.

Till det kom­mer han­dels­mönst­ren när världs­e­ko­no­min änd­ras och den nors­ka kro­nan på­ver­kas.

– Ol­je­pri­set är lågt och den nors­ka kro­nan har re­dan för­sva­gats. Det har sä­kert ock­så ef­fek­ter.

Den sto­ra osä­ker­he­ten är för­sörj­nings­stö­det. Det har än så länge in­te hänt så myc­ket där, men det kom­mer nog med ökad ar­bets­lös­het. Carsten Sør­lie eko­no­mi­chef i Strömstads kom­mun

Hans slut­sats är att kom­mu­nen och nä­rings­li­vet till­sam­mans mås­te se hur Strömstad kan bli at­trak­tivt för tu­ris­ter och bo­en­de även i en fram­tid med nya för­hål­lan­den.

– Där lig­ger ut­ma­ning­en.

– Vi hål­ler koll på ut­veck­ling­en från dag till dag. Det hän­der myc­ket var­je dag.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Strömstads eko­no­mi­chef tror att kom­mu­nen hål­ler sin bud­get trots sto­ra in­komst­bort­fall och höj­da kost­na­der. Men fram­ti­den är en ut­ma­ning, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.