Strömstads Tidning

Ger upp gamla sommarland­et

- Ulf Blomgren ub@bohuslanin­gen.se 0522-992 39 Ulf Blomgren ub@bohuslanin­gen.se

Årtionden har gått sedan Tanums sommarland lockade barnfamilj­er till Vrångsholm­en.

De nya ägarna hade storslagna planer för området – men nu har de gett upp dem.

Årtionden har gått sedan Tanums sommarland under 30 år lockade barnfamilj­er till Vrångsholm­en. De nya ägarna av marken hade storslagna planer på ett turistcent­rum i området. Planer som nu går i stöpet – på grund av en järnvägsöv­ergång som blir alltför dyr.

Det här är historien om finansmäns och entreprenö­rers drömmar, politikers förhoppnin­gar och något som ser ut som en felplaneri­ng. Men också en karta med entrepenör­slust, bolagsaffä­rer och motsträvig­a myndighete­r.

Lekparken vid Vrångsholm­en låg vackert vid havet från 1970-talet och fram till sekelskift­et, men slutade med en konkurs. Något tidningen tidigare rapportera­t om.

När kommunen lämnade positivt planbesked till nya ägare 2003, gjorde man detta för en golfbana, ett stort hotell, bostäder och uthyrnings­lägenheter. Det blev inte så mycket.

2009 köptes det stora området på över 60 hektar vacker natur och strand av fyra delägare. De bildade bolaget Vrångsholm­en AB som tog över området, planerna och tänkte sig också en stor stugcampin­g.

Bakom affären låg en brokig samling människor. Delägare var restaurang­entreprenö­rerna Magnus Larsson och Fredrik Mattsson (73 restaurang­er, de flesta franchiseä­gda i Pincho Nation AB och med 180 miljoner i omsättning 2018), samt Claes Rior (flygkapten) och Pigge Werkelin (verksam inom Gotlandsfl­yg, Sverigefly­g och ett antal fritids- och campinganl­äggningar på Gotland). Som delägare i Vrångsholm­en AB hade de musklerna för detta stora projekt med Magnus Larsson som ordförande.

Det är han också i Pincho Nation AB.

De fick ett planprogra­m av kommunen som till och med gjort en behovsbedö­mning av anläggning­en. Turismen ska växa och bli en viktigare näring, slog både kommunen och länsstyrel­sen fast. Vrångsholm­en skulle bli en ”turistisk baspunkt i denna del av kommunen”, står det i planbeskri­vningen från 2013. Men det har varit bekymmer med plankorsni­ngen vid gamla E 6

” Vi har faktiskt kommit dithän att vi inte tror att det här blir realiserat Magnus Larsson delägare Vrångsholm­en

in mot Vrångsholm­en och likadant med Bohusbanan­s korsning, hävdar ägarna till bolaget.

Förhoppnin­gen var att närheten till kommunikat­ioner skulle underlätta exploateri­ngen i området som

ligger två kilometer nordväst om Knäm och vid norra sidan om Tannamskil­en.

De nya ägarna ville att basen skulle bli 310 campingstu­gor på 25–50 kvadratmet­er vardera. Med förhoppnin­gen att få stugorna fulla av barnfamilj­er tänkte man även restaurera en del av attraktion­erna som stod kvar ifrån lekparkens tid. De är numera borttagna, men här ska också bli plats för 50 husbilspla­tser, tältcampin­g, ridanläggn­ing och småbåtsham­n.

Detaljplan­earbetet för Vrångsholm­en har pågått i tio år. Det har gjorts av Bo Hus Plan AB genom Bo Widén, som i många år var stadsarkit­ekt på Orust och samtidigt drev sitt eget företag.

Under tiden har 60 procent av Pincho Nation AB i Göteborg sålts till Valedo Partners III AB, som är ett finansbola­g av modell större, med 45 olika AB i koncernen. Det hade ju kunnat betyda ännu mer finansiell­a muskler att använda till upprustnin­g och nybygge av Vrångsholm­en i Tanum – om det inte vore så att markägarna nu har tappat sugen.

– Ja, vi har faktiskt kommit dithän att vi inte tror att det här blir realiserat. Det går nog men inte i vår regi. Vi har detaljplan­erat i över tio år och det har hela tiden ändrat sig. Det är massor av parametrar för att få till detta. Nu har vi inte tid längre utan funderar starkt på att sälja. Ingen kan anklaga oss för att inte ha försökt i alla fall, säger Magnus Larsson, delägare i Vrångsholm­en AB.

– Nu gäller det nog att hitta en entreprenö­r som vill ta över. Vi lär inte tjäna några pengar på detta.

Enligt kommunens planchef Moa Leidzén har detaljplan­en för Vrångsholm­en inte varit aktiv på ett par år, delvis beroende på att exploatöre­n, Vrångsholm­en AB, inte vill ta på sig kostnadern­a för att bygga en plankorsni­ng och ny järnvägsöv­ergång mellan gamla E 6 och Bohusbanan.

– Trafikverk­et kräver en så kallad A-anläggning, vilket är en ganska omfattande ombyggnad som kostar åtskilliga miljoner. Det har varit många saker som påverkat det här, som utökat strandskyd­d och ett område bedömt som Natura 2000. Men det är järnvägsöv­ergången som varit knäckfråga­n, menar hon.

 ??  ??
 ?? Bild: Lasse Edwartz ?? Den en gång stolta ingången till nöjesparke­n.
Bild: Lasse Edwartz Den en gång stolta ingången till nöjesparke­n.
 ??  ?? Här fanns en gång en kö av barn till vattenruts­chbanan på Tanums Sommarland. Det gick i konkurs för 20 år sedan och Vrångsholm­en köptes upp av flera entreprenö­rer.
Här fanns en gång en kö av barn till vattenruts­chbanan på Tanums Sommarland. Det gick i konkurs för 20 år sedan och Vrångsholm­en köptes upp av flera entreprenö­rer.
 ??  ?? Troligt är att ungdomar haft det förfallna området som mötesplats under många år och effekten av detta ser ut så här.
Troligt är att ungdomar haft det förfallna området som mötesplats under många år och effekten av detta ser ut så här.
 ??  ?? Fyra-fem byggnader ser ut så här inuti.
Fyra-fem byggnader ser ut så här inuti.
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden