Jo­han Hult­berg (M): ”Re­ge­ring­en mås­te stöt­ta Strömstad”

Jo­han Hult­berg (M) rik­tar en frå­ga till ci­vilmi­nis­ter Le­na Mic­ko (S) om vad re­ge­ring­en ska gö­ra för att stöt­ta Strömstad och and­ra kom­mu­ner som li­der svårt av co­ro­nakri­sen.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Strömstad är en av de kom­mu­ner som drab­bas hår­dast av den på­gåen­de co­ro­nakri­sen, vil­ket be­kräf­tas av WSP:s ny­li­gen pub­li­ce­ra­de rap­port ”Co­ro­nakri­sen och be­söksnä­ring­en”, som Strömstads Tid­ning ti­di­ga­re be­rät­tat om.

Strömstad är den kom­mun i Sve­ri­ge som har högst an­del sys­sel­sat­ta in­om säl­lan­köps­han­del och den tred­je högs­ta an­de­len sys­sel­sat­ta in­om ho­tell- och re­stau­rang­bran­schen. Fler än var fjär­de Strömstads­bo (26 pro­cent) är sys­sel­satt in­om just des­sa bran­scher. Ta­num lig­ger på fem­te plats i den lis­tan.

Jo­han Hult­berg (M), riks­dags­le­da­mot bo­satt i Fjäll­bac­ka.

Riks­dags­le­da­mo­ten Jo­han Hult­berg (M) från Fjäll­bac­ka har skic­kat en frå­ga till ci­vilmi­nis­ter Le­na Mic­ko (S) om vil­ka åt­gär­der re­ge­ring­en tän­ker vid­ta för att stöt­ta Strömstad, Ta­num och and­ra kom­mu­ner som drab­bas sär­skilt hårt av co­ro­nakri­sen.

Jo­han Hult­berg var­nar för att mass­ar­bets­lös­he­ten snart är ett fak­tum.

– För mig är det up­pen­bart att re­ge­ring­en mås­te gö­ra myc­ket mer för att däm­pa co­ro­nakri­sens eko­no­mis­ka ef­fek­ter. Nä­rings­li­vet be­hö­ver re­jält sänk­ta kost­na­der och det nu. An­nars är jag rädd för att mass­ar­bets­lös­he­ten snart är här. Re­ge­ring­en mås­te sär­skilt stöt­ta kom­mu­ner som är ex­tra ut­sat­ta, såsom Strömstad, sä­ger Jo­han Hult­berg.

Ci­vilmi­nis­ter Le­na Mic­ko (S) får till­fäl­le att be­sva­ra frå­gan vid näs­ta riks­dags­sam­man­trä­de.

Bild: Ar­kiv

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.