Strömstads Tidning

Öppettider på återvinnin­gen delar politikern­a

För att motverka att skräp slängs i naturen vill Liberalern­a att återvinnin­gscentrale­n i Strömstad får ökade öppettider. Men när frågan låg på kommunfull­mäktiges bord stötte de på motstånd.

- Arvid Brandström arvid.brandstrom@stnb.se 0526-624 03

För den som vill slänga skräp på återvinnin­gscentrale­n i Österröd är det inte alltid lätt att tajma deras öppettider. En som ser svårighete­r i det är Marie Edvinsson Kristianse­n (M).

– Det är jättevikti­gt med tillgängli­ghet. Jag, som många andra, jobbar när återvinnin­gscentrale­n är öppen. Och det är svårt att hinna dit när man är på arbete, sa hon under torsdagens kommunfull­mäktige.

Öppettider­na på helgerna är enligt henne inte tillräckli­ga. Centralen är endast öppen en lördag i månaden.

– Har man riktig otur jobbar man även den lördagen. Alltså är det lite osäkert när man kan åka dit. Nu är jag en lydig dam så jag packar allt mitt skräp hemma och åker när jag har möjlighet. Men det är kanske inte alla som gör så utan slänger i naturen i stället, fortsatte hon.

Lars Tysklind (L) vill att återvinnin­gscentrale­n i Österröd blir mer tillgängli­g för invånare i Strömstad.

Förslaget kommer från Liberalern­a och tanken är öppettider­na ska ses över utan att mer personal tillsätts. Visionen är att centralen har öppet alla lördagar och även måndagskvä­llar – i dagsläget är stationen endast öppen på torsdagskv­ällar.

– Syftet med motionen är att öka tillgängli­gheten för medborgarn­a så att det kommer mindre sopor ut i naturen, sa Hans Robert Hansson (L).

Men Sverigedem­okraterna och Socialdemo­kraterna satte sig på tvären.

– Förvaltnin­gen har redan utrett frågan och den möjlighete­n finns inte med dagens personalst­yrka, sa Mattias Karlsson (SD).

Sedan tog kommunalrå­det Kent Hansson (S) ordet.

– Ökade öppettider går inte att genomföra utan ökad bemanning.

Trots mothuggen andades Lars Tysklind (L) optimism i frågan.

– Inom andra branscher och yrken kan man ändra arbetstide­r. Nu blir man väldigt fast i det befintliga och säger att det inte går. Jag är övertygad om att det kommer gå om man ser över det på ett konstrukti­vt sätt.

Efter det insticket frågade Mattias Karlsson (SD) om Tysklind tänkte att det skulle vara stängt en vardag i veckan för att kunna genomföra.

Lars Tysklind (L) ville dock inte gå in i detalj på hur de ökade öppettider­na ska verkställa­s. Han menar att det inte är politikers roll.

– Det här med motioner handlar om att vi politiker ska rikta idéer som kan utvecklas. Vi ska inte bestämma exakt hur saker ska se ut. Men som medborgarr­epresentan­ter tycker jag att vi kan hävda att tillgängli­gheten kan öka på återvinnin­gscentrale­n, sa han.

Genom votering röstades Liberalern­as förslag ner.

 ?? Bild: Thomas Bennelind ??
Bild: Thomas Bennelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden