P3

Strömstads Tidning - - Familj -

6.00 Ekot. 6.03 P3 med He­a­ven Small. He­a­ven spe­lar den bäs­ta mu­si­ken och kör de se­nas­te lå­tar­na du vill ha koll på. 6.30 P3 Histo­ria. 8.30 P3 med Isa­bel­le Ham­be och Christop­her Gar­plind. Star­ta din helg­mor­gon med Isa­bel­le och Christop­her. Le­kar och quiz var­vas med dis­kus­sio­ner och in­tres­sant snack med lyss­nar­na. 12.00 Ekot. 12.03 Di­gi­lis­tan. Med Em­ma Per­ci­val. Di­gi­Lis­tan och P3:s mest spe­la­de. 14.30 P3 med Victor Lin­nér och Ison Glas­gow. P3-pro­fi­ler gui­dar dig ge­nom den bäs­ta mu­si­ken. 17.30 P3

Mu­sik­do­ku­men­tär. Nic­ki Mi­naj - Äls­kad, ha­tad, all­tid om­ta­lad. Från crac­ke­pi­de­min i New York till re­kord på Bill­boards lis­ta. Ing­en har nå­gon­sin ska­pat hits som drott­ning­en av rap. 19.00 Ekot. 19.03 P3 Do­ku­men­tär. Dödso­lyc­kan på K2. I au­gusti 2008 ger sig 29 klätt­ra­re av i mörk­ret för att ta sig till top­pen av värl­dens näst högs­ta berg, K2. 21.00 Ekot. 21.03 Verk­lig­he­ten i P3. Am­bu­lans­sjuk­skö­ters­kans ska­kan­de vitt­nes­mål – i front­lin­jen mot Co­ro­na. Allt häng­er på att sjuk­vår­den in­te kol­lap­sar, sä­ger Ce­ci­lia. 22.00 Ekot. 22.05 P3 Soul. Et­ta Ja­mes & Bet­tye LaVet­te – su­per­soul­syst­rar. Två ma­je­stä­tis­ka rös­ter och tu­multar­ta­de kar­riä­rer som rym­mer histo­ri­en om 1900-ta­let. 0.00 Ekot. 0.02 Va­ken. Med Ro­bert Frank och Li­sa Fri­berg. Mu­sik, täv­ling­ar och sam­tal. Ett pro­gram för dig som är va­ken, helt en­kelt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.