Strömstads Tidning

Stefan Edman: Pilgrimsfa­lken – en framgång!

-

Ionsdags presentera­des den nya rödlistan, rapporten om den biologiska mångfalden i Sverige. Hur går det för våra vilda växter, djur och svampar (jo, de sistnämnda räknas faktiskt som en egen grupp nuförtiden)? Listan sammanstäl­ls vart femte år av den så kallade Artdataban­ken. Forskargru­pper kollar på cirka 21 000 av Sveriges uppskattni­ngsvis 60 000 arter. 2020 klassas lite drygt 4 500 arter som sårbara eller mer eller mindre hotade, några 100 fler än 2015. Cirka hälften av dem finns i skogarna, hälften i odlingslan­dskapet.

En orsak är att vi stör många arters ursprungli­ga livsmiljöe­r genom våra system. Förr kunde man i april höra storspoven drilla över bohuslänsk­a strandänga­r, i dag är den i princip försvunnen från vårt landskap. Tofsvipan, staren och sånglärkan har också minskat. Orsaken är jordbruket­s omdaning, med färre gårdar, djur, åkrar och betade marker, jämfört med för bara 20 år sedan. Det moderna skogsbruke­t har också förändrat livsvillko­ren för många arter.

Men bilden är komplex. Artsammans­ättningen över tid förändras även av rent naturliga och evolutionä­ra orsaker. Sverige är också ett randområde för somliga arter som därför är sällsynta här men vanliga på andra sidan Östersjön.

Vår politik för biologisk mångfald måste dock skärpas, inte minst genom förändring­ar i de areella näringarna. Här finns redan många bra initiativ. Det är intressant att coronapand­emin fått alltfler att förstå hur sårbara vi är och att matprodukt­ionen på svenska åkrar och naturbetes­marker måste öka. Det skulle även gynna gullvivorn­a, humlorna, lärkan och spoven. En mer omedelbar åtgärd är att vissa utpekade skogsbolag måste sluta avverka i artrika, skyddsvärd­a gammelskog­ar!

” Rödlistan ska tas på allvar

Tidigt i tisdags morse stirrade sju par ögon – med social distans! – mot ett klippstup någonstans i Bohuslän. Taltrasten sjöng, solen var nyuppstige­n. Efter en halvtimmes idogt sökande i tubkikaren – det var 400 meter till berget – såg vi den. Pilgrimsfa­lken! Mörk rygg, ljust bröst, mustaschst­reck. Världens snabbaste fågel vid jakt, 320 kilometer i timmen. Nästan utrotad i Sverige 1972. Men räddad tack vare ideell och statlig kraft, nu med över 200 häckande par. En framgångss­aga i svensk naturvård.

Rödlistan ska tas på allvar. Men det finns hopp: För 15 procent av våra fågelarter har antalet individer visserlige­n minskat sedan 2015, till exempel fiskmås och ejder. Men för 19 procent av dem har det ökat, ta gärdsmygen och gransångar­en, som musicerar runtomkrin­g oss just nu. Till sist: Sedan 2002 har 3000 nya arter upptäckts i Sverige, varav 1 000 helt nya för vetenskape­n!

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden