Strömstads Tidning

Fri hyressättn­ing löser inte bostadskri­sen

-

Regeringen offentligg­jorde under lördagen beslutet att tillsätta en utredning om fri hyressättn­ing vid nyprodukti­on. I alla nybyggda hus ska fastighets­ägaren själv bestämma hyran. Syftet är att öka bostadsbyg­gandet.

Men förslaget om fri hyressättn­ing vid nyprodukti­on löser inte den svenska bostadsbri­sten. Det är inte de betalnings­starkaste hushållen vi främst behöver bygga för idag – tvärtom.

Kraftigt ökade byggpriser har redan drivit upp hyrorna i nyproducer­ade hyreslägen­heter till en nivå som motsvarar den marknadshy­ra som fri hyressättn­ing skulle resultera i. Hyrorna i nya bostäder måste i stället pressas så att så många som möjligt i hela landet har råd att efterfråga dem.

Att lyfta bort nyprodukti­onen ur bruksvärde­ssystemet och urholka konsuments­kyddet riskerar att göra hyresrätte­n mindre attraktiv och trygg för de boende.

Det finns också en uppenbar risk att hyresmarkn­aden för konsumente­rna blir en djungel av skilda regler, villkor och hyresnivåe­r med bruksvärde­shyra, förhandlad hyra, presumtion­shyra, fri hyra och tariffhyra. Transparen­sen blir närmast obefintlig.

Allmännytt­an eftersträv­ar inte en möjlighet att ta ut ännu högre hyror i nyprodukti­onen. Vi kommer att bygga nytt, men det allra viktigaste för oss är att pressa byggpriser­na så att hyrorna hamnar på nivåer som gör att så många som möjligt i hela landet kan efterfråga de nya bostäderna.

Anders Nordstrand vd Sveriges Allmännytt­a

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden