Ak­ti­vi­tets­an­lägg­ning­en i Skee är po­pu­lär bland unga id­rot­ta­re

När in­om­hus­t­rä­ning­ar­na är in­ställ­da kom­mer ak­ti­vi­tets­an­lägg­ning­en i Skee till stor nyt­ta. Här sam­las ung­do­mar näs­tan var­je dag, be­rät­tar Kjell Hil­mers­son, ord­fö­ran­de i po­si­tiv ut­veck­ling i Skee och kas­sör i Lions hoc­key.

Strömstads Tidning - - Sport - Lin­da Smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

Sön­dags­so­len ly­ser över ak­ti­vi­tets­an­lägg­ning­en i Skee som hun­nit få ett helt år på nac­ken med in­li­nes­ba­na och konst­gräs­plan.

– Nu får vi åka hem för nu har ni va­rit här i åt­ta tim­mar snart, sä­ger för­äl­dern till en av kil­lar­na som åker in­li­nes in­nan­för ishal­lens fö­re det­ta sarg.

Det ver­kar onek­li­gen va­ra en po­pu­lär ak­ti­vi­tet och Kjell Hil­mers­son in­ty­gar att så är.

– Det är folk här så gott som var­je ef­ter­mid­dag.

– Tan­ken var från bör­jan att ha det till spon­tanid­rott, be­rät­tar han men kon­sta­te­rar att det nu är mer än så, då bland an­nat hand­bolls­klub­ben är här och trä­nar på fas­ta ti­der.

Vid sin si­da har han Mag­nus Olaus­son som är ord­fö­ran­de i Skee IF. Han be­rät­tar att sista etap­pen av ak­ti­vi­tets­an­lägg­ning­en som är tänkt att in­ne­hål­la löp­ar­ba­nor, höjd­hopp, längd­ba­na och klät­tersten ty­värr drö­jer ett tag till.

– Det ar­be­tet skul­le ha kom­mit igång nu egent­li­gen, men så drog sig Skans­ka ur. Nu hop­pas vi på kon­trakt med nå­gon lo­kal ent­re­pre­nör så fort som möj­ligt, be­rät­tar han.

– Det här är myc­ket även för sko­lans del, att de ska kun­na an­vän­da det. De här ytor­na be­hövs för att ak­ti­ve­ra ung­do­mar­na.

Han hop­pas även få till en cy­kel­kross­ba­na bor­tan­för konst­grä­set, då fle­ra ung­do­mar sak­nar det.

Lions ung­do­mar är of­ta på plats på in­li­nes­ba­nan och Hil­mers­son be­rät­tar att det till och med ar­ran­ge­ra­des en spon­tan­cup på in­li­nes ny­li­gen.

En av de som har in­li­ne­sen på är Lions hoc­keys en­da tjej, Lina Olaus­son, 14 år.

– Det är väl­digt kul att de hit­tat på nå­got som man kan gö­ra när isen är bor­ta. Jag för­sö­ker att va­ra här så myc­ket jag kan.

Den yngs­ta på in­li­nes den här da­gen är Lo­ke Gustafs­son, 3 år, som re­dan gått skrid­sko­sko­la i ett år. Hans pap­pa, Mi­kael Gustafs­son, ger be­röm åt hoc­key­klub­ben.

– Al­la tar va­ra på varand­ra och har så kul.

På konst­gräs­pla­nen trä­nar Strömstad hand­bolls­klubbs tje­jer föd­da 2010. De är här en och en halv tim­me på tors­da­gar och sön­da­gar se­dan Folk­hälso­myn­dig­he­ten upp­ma­na­de för­e­ning­ar att slu­ta med in­om­hus­t­rä­ning.

– Vi har kört i en må­nad nu un­ge­fär. Förs­ta gång­en fick vi gå in på Lions och frå­ga en vakt­mäs­ta­re om det gick bra att vi värm­de oss i ett om­kläd­nings­rum en stund, sä­ger Ur­ban Dy­nell, en av trä­nar­na.

– Men nu är det rik­tigt bra och vi har haft tur med väd­ret. Jag tror vi ba­ra ställt in en gång på grund av regn.

Han tyc­ker att det fun­ge­rar bra att trä­na hand­boll på konst­grä­set, men be­rät­tar att trä­ning­en in­te stan­nat vid en­dast hand­boll.

– Vi har bland an­nat spe­lat bränn­boll. Det hand­lar ju om att hål­la igång dem.

Bild: Lin­da Smith

Strömstad hand­bolls­klubbs tje­jer föd­da 2010 har trä­nat på konst­gräs­pla­nen på ak­ti­vi­tets­an­lägg­ning­en i Skee i en må­nad.

”Det är väl­digt kul att de hit­tat på nå­got som man kan gö­ra när isen är bor­ta”, sä­ger Lina Olaus­son.

Mag­nus Olaus­son, ord­fö­ran­de Skee IF och Kjell Hil­mers­son, ord­fö­ran­de PUS. po­si­tiv ut­veck­ling i Skee.

Lina Olaus­son och Lo­ke Gustafs­son kör­de med in­li­nes i stäl­let för hoc­key­rör.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.