Så fix­ar du vi­de­omö­ten med mor­mor

Di­gi­ta­la mö­ten har bli­vit var­dag för många un­der co­ro­nakri­sen. Men de all­ra älds­ta, de som är mest iso­le­ra­de, kan ha svårt att han­te­ra bå­de tek­nik­pry­lar och pro­gram­va­ror. Så här kan du lö­sa pro­ble­met.

Strömstads Tidning - - Vädret I Dag -

Visst skul­le det va­ra ro­ligt att se barn­bar­nen i en vi­de­ochatt. Men mor­mor har svårt att han­te­ra da­torn och kla­rar in­te att tryc­ka på pek­skär­mar.

Det här går att ord­na med li­te för­be­re­del­ser. Du kan ge mor­mor (el­ler vil­ken per­son det nu är som be­hö­ver det) en mö­te­spor­tal där släk­ting­ar och vän­ner kan sy­nas och hö­ras au­to­ma­tiskt, ut­an att hon be­hö­ver tryc­ka på nå­got.

Det be­hövs en ipad som in­te är ur­gam­mal. Ipa­den ska va­ra an­slu­ten till in­ter­net. Upp­gra­de­ra till se­nas­te sy­ste­met. Med iOS 13 går det att ha grupp­vi­de­o­sam­tal i Fa­ce­ti­me.

Gå till In­ställ­ning­ar­na och le­ta upp Hjälp­me­del. (Kan lig­ga di­rekt i me­nyn el­ler un­der All­mänt). I Hjälp­me­dels­in­ställ­ning­ar­na välj Tryck (kan ock­så he­ta Pek­hjälp el­ler lik­nan­de) och scrol­la till Röst­sam­tals­han­te­ring. Där finns va­let Sva­ra på sam­tal au­to­ma­tiskt. Sätt på det och välj ef­ter vil­ken tid sam­ta­let ska gå igång av sig själv.

Gå sen till In­ställ­ning­ar­na för Fa­ce­ti­me. Sätt på Fa­ce­ti­me och be­stäm vil­ken adress som ska an­vän­das för att nå den här ipa­den med vi­de­o­sam­tal. Ta en adress som in­te an­vänds till nå­got an­nat.

Ange i in­ställ­ning­ar­na för skär­men att ipa­den ald­rig ska stäng­as av, att au­tolås ald­rig ska slå till. Sätt upp lju­det högt, så mor­mor hör.

Sätt ipa­den på ett bord el­ler en hyl­la där det är lätt för mor­mor att sit­ta och pra­ta. An­vänd gär­na ett ställ, finns det ett fo­dral går det of­ta att vi­ka till ett stöd. An­slut ipa­den till elut­ta­get. Pro­va att ringa ett Fa­ce­ti­me­sam­tal till den.

Fa­ce­ti­me är Apples pro­gram­va­ra. Om ni in­te har pry­lar från App­le kan ni i stäl­let gö­ra mot­sva­ran­de med Sky­pe på en Andro­id­plat­ta el­ler da­tor. I Sky­pes in­ställ­ning­ar för sam­tal väl­jer ni Avan­ce­rat och väl­jer sen att be­sva­ra in­kom­man­de sam­tal au­to­ma­tiskt.

(Sky­pe för ipad och ip­ho­ne har in­te den in­ställ­ning­en.)

Lägg till er själ­va och and­ra som ska kun­na ringa som Sky­pe­kon­tak­ter. Ställ in att ba­ra sam­tal från kon­tak­ter ska be­sva­ras.

Om det finns städ­hjälp el­ler hem­tjänst el­ler and­ra som kom­mer hem till mor­mor – för­kla­ra för dem var­för ap­pa­ra­ten står där, att slad­den ska va­ra i och att den in­te ska stäng­as av. Sen kan ni ses så of­ta ni vill, ut­an att ris­ke­ra att smit­ta mor­mor.

Bild: App­le

Att få till ett grupp­vi­de­o­sam­tal är in­te svårt. När du star­tat ett sam­tal väl­jer du att läg­ga till per­so­ner i sam­ta­let. Det är en sym­bol med ett plus­tec­ken du ska tryc­ka på.

Eva Wie­sel­gren @wie­sel­gren på twit­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.