Sång­ers­kan som står mitt i pan­de­mistor­men

In­ten­siv är ett bra ord om man vill sät­ta en eti­kett på Ni­na Mar­ken­dahl: In­ten­siv på sce­nen som kraft­full sång­ers­ka i fle­ra publik­dra­gan­de sho­wer i Strömstad. Men ock­så in­ten­siv­sjuk­skö­ters­ka vid Kal­nes sjuk­hus ut­an­för Sarps­borg.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Det är nä­ra till skratt på en in­ten­siv­vårds­av­del­ning. Det kan kanske lå­ta kons­tigt men att ta va­ra på gläd­jen är nöd­vän­digt för att or­ka med ar­be­tet. ”Vi dri­ver ald­rig med pa­ti­en­ter­na, men har en sär­skild sorts hu­mor”, sä­ger Ni­na Mar­ken­dahl.

Hos Mar­ken­dahls har trä­den bör­jat klä sig i en slö­ja av ljus­grönt, blom­mor stic­ker upp över­allt. Na­tu­ren bryr sig in­te om män­ni­skor­nas pan­de­mikris, men Ni­na har ar­be­tat fem hel­ger i följd och ska gå på ett nytt pass näs­ta dag.

– Jag har värl­dens bäs­ta jobb. Jag har all­tid känt det och jag kän­ner så även nu, sä­ger hon.

– De all­ra fles­ta räd­dar vi. De vi in­te kan räd­da ger vi en vär­dig död och vi är ett stöd för vå­ra pa­ti­en­ter och de an­hö­ri­ga.

Det hand­lar om sam­ma sak nu un­der co­ro­na­pan­de­min som i in­ten­siv­vår­den an­nars, allt­så vård av kri­tiskt sju­ka män­ni­skor, i det här fal­let med en smitt­sam sjuk­dom.

Det svå­ras­te, sä­ger hon och ser ut över gräs­mat­tan, där sälg­blom­mor­na strött sitt pol­len, är osä­ker­he­ten, bå­de i sam­häl­let och in­om vår­den. Osä­ker­he­ten att in­te ve­ta. In­te ve­ta hur stor an­storm­ning­en kan bli, in­te ve­ta hur långt be­red­ska­pen räc­ker, in­te ve­ta hur länge det kom­mer att på­gå.

– Jag är ju in­te ba­ra in­ten­siv­vårds­sjuk­skö­ters­ka. Jag är mam­ma, fru och dot­ter ock­så.

Men iden­ti­te­ten som sjuk­skö­ters­ka är en stor del av hen­ne, är hen­ne myc­ket nä­ra, li­ka nä­ra som den som mu­si­ker. Det är nog i den se­na­re rol­len Strömstads­bor­na of­tast mött hen­ne. För ett år se­dan i en show om Folkets Park. I vår skul­le det ha va­rit kaf­fe­rep. In­bju­dan till en kaf­fe­repsshow gjor­de hon och ma­ken Bos­se Mar­ken­dahl för tre må­na­der se­dan. Två må­na­der se­na­re sköt de Kaf­fe­re­pet på fram­ti­den, för att in­te med­ver­ka till smitt­sprid­ning. Sep­tem­ber var nytt da­tum. När vi nu nått slu­tet av april be­rät­tar hon att de just fat­tat be­slu­tet att skju­ta fram Kaf­fe­re­pet igen – till mars 2021.

Ar­gu­men­tet är det­sam­ma: ”Vi vill in­te med­ver­ka till smitt­sprid­ning”. Bäg­ge vet myc­ket väl vad det hand­lar om. Bos­se Mar­ken­dahl är am­bu­lans­sjuk­skö­ters­ka i Fred­rikstad och står ock­så mitt i pan­de­min,

– Det kan kom­ma en and­ra våg i höst, sä­ger Ni­na.

Fry­sen har va­rit fylld av ka­kor och bul­lar till Kaf­fe­re­pet. Det har fått ätas upp och säl­jas. Men nå­gon gång ef­ter allt det­ta är hon in­ställd på att fi­ra att co­ro­na­pan­de­min är över.

– Vi får väl dö­pa en ka­ka till co­ro­na.

Men un­der ti­den – hur or­kar hon? – Det känns fak­tiskt bätt­re när jag är på job­bet. Jag blir mer oro­lig hem­ma, när jag ingen­ting kan gö­ra åt det.

– Jag ser fak­tiskt ar­be­tet på in­ten­si­ven som en konst­form. Jag pra­tar med an­hö­ri­ga och får kanske ve­ta att ”Ag­da” som lig­ger här tyc­ker om att få hå­ret rul­lat. Då rul­lar jag hå­ret.

Så­da­na små sa­ker hjäl­per, in­te minst de an­hö­ri­ga. Att kanske in­te läng­re hin­na med det till­hör det som skräm­mer hen­ne i pan­de­min, att in­te få gö­ra det lil­la ex­tra, mänsk­li­ga, att ”ba­ra” räd­da liv.

Att ham­na i ett lä­ge där in­ten­siv­vårds­plat­ser­na in­te räc­ker kan hon knap­past fö­re­stäl­la sig.

– Det vi såg från kol­le­ger­na i Ita­li­en var en mar­dröm. Men jag tror in­te vi ham­nar där. Vi har ju haft tid att för­be­re­da oss.

På job­bet, mitt i kam­pen, vi­sar

Det jag för­med­lar till dem är ”du är ald­rig en­sam”, ”du har oss bakom dig”, ”vi kla­rar det här”.

hon ing­en oro. Då hand­lar det om att in­gju­ta mod och hopp, hos bå­de pa­ti­en­ter och med­ar­be­ta­re.

– Det finns ju de som är räd­da. Ny per­so­nal lärs upp, som på kort tid ska fun­ge­ra som as­si­sten­ter hos oss. Jag kan se att de är ble­ka, de får ar­bets­upp­gif­ter de ald­rig haft för

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Ni­na Mar­ken­dahl har sin ar­bets­plats på in­ten­si­ven på Kal­nes sy­ke­hus.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.