Sve­ri­ge be­hö­ver en ny eko­no­misk stra­te­gi för att räd­da job­ben

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Sve­ri­ge be­hö­ver en kraft­full eko­no­misk po­li­tik för att räd­da svens­ka jobb un­dan co­ro­nakri­sen. An­nars kom­mer tu­sen­tals fö­re­tag att gå i kon­kurs och hund­ra­tu­sen­tals jobb att för­vin­na. Om job­ben slås ut och skat­tein­täk­ter­na för­svin­ner har vi in­te råd med väl­fär­den. Mo­de­ra­ter­na pre­sen­te­rar nu vår sam­la­de eko­no­mis­ka po­li­tik för att räd­da job­ben och på sikt ta oss ur kri­sen.

Co­ro­nakri­sen har sla­git snabbt, hårt och brett. De se­nas­te två må­na­der­na blev 100 000 svens­kar ar­bets­lö­sa. Un­der sam­ma pe­ri­od varsla­des även 60 000 per­so­ner om upp­säg­ning, vil­ket är de högs­ta varsel­ta­len nå­gon­sin. April var den värs­ta kon­kursmå­na­den för he­la 2000-ta­let.

Fa­mil­je­fö­re­tag som såg ljust på fram­ti­den i ja­nu­a­ri, ser nu ing­en rädd­ning alls. Det är in­te de­ras fel. Det är in­te då­li­ga in­ve­ste­ring­ar el­ler smar­ta­re kon­kur­ren­ter som slår ut dem. Co­ro­nakri­sen

är en helt an­nan kris än ti­di­ga­re kri­ser: den har dra­git in över värl­den som en na­tur­ka­ta­strof.

Där­för krävs ock­så ett helt an­nat an­grepps­sätt. Rätt stöd mås­te kom­ma på plats så att vi kan hjäl­pa svens­ka jobb att över­vint­ra kri­sen. Vi mo­de­ra­ter tän­ker in­te ge oss när det gäl­ler det­ta. Vårt för­slag till stra­te­gi­byte in­ne­bär sats­ning­ar på 100 mil­jar­der kro­nor per må­nad – för att räd­da de svens­ka job­ben.

Ut­gångs­punk­ten är att åt­gär­der­na ska va­ra re­jä­la och lös­ning­ar­na enk­la. Mo­de­ra­ter­nas för­slag in­ne­bär helt slo­pa­de ar­bets­gi­var­av­gif­ter och egen­av­gif­ter i två må­na­der. Att fö­re­ta­gen ges möj­lig­het till kort­tidsper­mit­te­ring på hel­tid. Och att sta­ten går in och täc­ker fas­ta kost­na­der för fö­re­tag med in­komst­bort­fall som upp­står till följd av co­ro­nakri­sen.

Det är omöj­ligt att sä­ga när den aku­ta kri­sen är över. Det är dock in­te ba­ra möj­ligt – ut­an helt nöd­vän­digt – att re­dan nu byg­ga upp en ex­it-stra­te­gi för vad som be­hö­ver gö­ras för att vi ska kun­na öpp­na den svens­ka eko­no­min.

Mo­de­ra­ter­na vill att kri­te­ri­er för när re­strik­tio­ner­na kan lyf­tas in­förs, att test­ning­en ut­ö­kas så att smitt­sprid­ning­en in­te tar fart på nytt samt att sjuk­vår­dens ka­pa­ci­tet byggs ut så att co­vid-19 in­te be­grän­sar an­nan vård. Mo­de­ra­ter­nas bud­get in­ne­bär yt­ter­li­ga­re fem mil­jar­der kro­nor till väl­fär­den ut­ö­ver re­ge­ring­ens till­skott vil­ket to­talt in­ne­bär att Mo­de­ra­ter­na till­för 27,5 mil­jar­der kro­nor till väl­fär­den un­der 2020. Det mot­sva­rar lö­nen för 49 un­der­skö­ters­kor i Strömstad, 47 un­der­skö­ters­kor i Ta­num och 2016 sjuk­skö­ters­kor i Väst­ra Gö­ta­land.

Att be­grän­sa smitt­sprid­ning och ge sjuk­vår­den rätt för­ut­sätt­ning­ar att vår­da sju­ka är po­li­ti­kens vik­ti­gas­te upp­gift – och helt av­gö­ran­de för när vi kan kom­ma till­ba­ka till nå­got som lik­nar ett nor­mal­till­stånd. Men att däm­pa kri­sens ef­fek­ter på eko­no­min är helt av­gö­ran­de för vil­ket till­stånd det blir. Där­för be­hö­ver Sve­ri­ge by­ta stra­te­gi – för att räd­da job­ben i Nor­ra Bo­hus­län och i Sve­ri­ge i stort.

Ulf Kris­ters­son (M) par­ti­le­da­re

Eli­sa­beth Svan­tes­son (M) eko­no­misk-po­li­tisk ta­les­per­son Jo­han Hult­berg (M) riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal Ann-So­fie Alm (M) riks­dags­le­da­mot från Fyr­bo­dal

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.