Gjor­de mål i pre­miä­ren – se­dan sköts sä­song­en upp

Mål­skytt i pre­miä­ren och en upp­åt­sti­gan­de form. Se­dan kom co­ro­na­pan­de­min och för­stör­de den fi­na star­ten på även­ty­ret i Austra­li­en för ti­di­ga­re Greb­bestads­spe­la­ren Se­basti­an Stenqvist.

Strömstads Tidning - - Sport - Ne­man­ja Ka­zic ne­ka@bo­husla­ning­en.se 0522-993 60

Se­basti­an Stenqvist kom­mer från Skal­hamn ut­an­för Ly­se­kil. 29-åring­en läm­na­de i vint­ras di­vi­sion 2 och Sve­ri­ge för proffsspel i Ar­ma­da­le soc­cer club i Austra­li­en.

Star­ten i nya klub­ben blev väl­digt lyc­kad – minst sagt. Stenqvist gjor­de mål i sin förs­ta täv­lings­match för klub­ben och stod för en fin in­sats.

– Jag lyc­ka­des gö­ra 2–1-må­let, det var ett snyggt mål, även om vi för­lo­ra­de till slut med 2–4, sä­ger Se­basti­an Stenqvist när tid­ning­en når ho­nom i stor­sta­den Perth i syd­väst­ra Austra­li­en.

Men se­dan en dryg må­nad till­ba­ka har fot­bol­len lagts åt si­dan på grund av co­ro­na­pan­de­mins fram­fart.

Det au­stra­li­ens­ka fot­boll­för­bun­det har valt att skju­ta upp sä­song­en och tills vi­da­re får spe­lar­na trä­na på egen hand.

– Det är så klart jät­tetrå­kigt, men sam­ti­digt ock­så för­stå­e­ligt. Häl­san går fö­re allt, be­rät­tar an­fal­la­ren, som i fjol re­pre­sen­te­ra­de bå­de Greb­bestad och Stenungsun­d.

I stäl­let för en fort­satt fot­bolls­sä­song så har he­la trup­pen skic­kats hem och är per­mit­te­ra­de med lön. La­get har in­te trä­nat till­sam­mans se­dan den 18 mars.

An­fal­la­ren trä­nar nu på egen hand och för­sö­ker hål­la igång for­men så gott det går.

– Det blir väl­digt myc­ket löp­ning för min del. Men jag kör även del på gym­met (som finns i Stenqvists lä­gen­hets­hus, reds. anm.). Det gäl­ler att va­ra för­be­redd och re­do när se­ri­e­spe­let väl bör­jar igen.

Många vec­kor ut­an att trä­na fot­boll och träf­fa lag­kam­ra­ter­na har ska­pat en ny si­tu­a­tion för Se­basti­an Stenqvist som har haft fot­boll som sitt jobb i fle­ra år. Men han för­sö­ker att se po­si­tivt på till­va­ron.

– Det gäl­ler att ut­nytt­ja av­brot­tet till att gö­ra nå­got bra av det. Per­son­li­gen vill jag upp­täc­ka nya stäl­len i lan­det, det är ett häf­tigt land och det finns myc­ket att se. Se­dan är det trå­kigt för jag vill ju spe­la fot­boll. Det är bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt.

Un­der den ovis­sa ti­den ut­an mat­cher får fot­bolls­spe­la­re i Austra­li­en va­ra kre­a­ti­va på sin fri­tid. Mat­bu­ti­ker och strän­der är öpp­na i ett land som in­fört hår­da re­strik­tio­ner un­der pan­de­min.

– Jag till­bring­ar myc­ket tid på stran­den, jag trivs väl­digt bra där, sä­ger den för­re Greb­bestads­spe­la­ren, som le­ver ihop med sin flick­vän.

Som det ser ut just nu är tan­ken att fot­bolls­sä­song­en ska dra igång i mit­ten av maj.

– Vi ska bör­ja trä­na i små­grup­per för Austra­li­en har stränga reg­ler kring co­ro­na­si­tu­a­tio­nen. Vi får ba­ra va­ra tio åt gång­en per öv­ning.

Han sä­ger att han trivs bra i nya klub­ben.

– Jag har kom­mit in bra i grup­pen och har ba­ra po­si­tivt att sä­ga om för­e­ning­en. Så här långt har allt flu­tit på jät­te­bra.

Vi ska bör­ja trä­na i små­grup­per för Austra­li­en har stränga reg­ler kring co­ro­na­si­tu­a­tio­nen

Klub­ben Ar­ma­da­le SC spe­lar till var­dags i Na­tio­nal Pre­mi­er Le­a­gue, lan­dets näst högs­ta se­rie. Se­basti­an sä­ger att li­gan hål­ler sam­ma ni­vå som Sve­ri­ges di­vi­sion 2.

– Fot­bolls­fi­lo­so­fin är an­norlun­da här. Det är mer öp­pet spel och in­te så myc­ket tak­tik som det är hem­ma i Sve­ri­ge. Mat­cher­na är väl­digt jäm­na och of­tast mål­ri­ka.

– Spe­let är dock myc­ket hår­da­re och tuf­fa tack­ling­ar fö­re­kom­mer re­gel­bun­det.

Mål­sätt­ning­en för den här sä­song­en är glas­klar, en­ligt ho­nom.

– Vi ska va­ra med och figh­tas om en top­po­si­tion. På det per­son­li­ga pla­net vill jag fort­sät­ta ut­veck­las som spe­la­re, sä­ger Se­basti­an Stenqvist som har ett ettårs­kon­trakt med den au­stra­li­ens­ka klub­ben.

Bild: Ne­man­ja Ka­zic

Se­basti­an Stenqvist, här i Greb­bestads­trö­jan, trivs bra i sin nya klubb Ar­ma­da­le soc­cer club i Austra­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.