Det blir fler rek­to­rer till Strömstads sko­lor

Fler rek­to­rer som var och en får fär­re med­ar­be­ta­re att ha an­svar för. Det är ett steg för barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en mot må­let för 2030 att al­la barn ska lyc­kas i sko­lan. Ef­ter om­or­ga­ni­sa­tion föl­jer en ut­veck­lings­plan, som ska de­taljju­ste­ras in­om

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ma­ri­ta Adams­son

En förs­ta för­änd­ring av or­ga­ni­sa­tio­nen träd­de i kraft i ja­nu­a­ri. Nu föl­jer näs­ta, som trä­der i kraft till hös­ten. An­ta­let rek­to­rer ut­ö­kas, i och med att tjäns­ter­na som bi­trä­dan­de rek­to­rer för­svin­ner och om­vand­las till or­di­na­rie rek­tors­tjäns­ter. In­om för­sko­lan kom­mer det att fin­nas fem rek­to­rer i stäl­let för fy­ra, in­om grund­sko­lan ökar an­ta­let från sex till åt­ta.

– In­om för­sko­lan har var­je rek­tor haft an­svar för 37-38 med­ar­be­ta­re, i den nya or­ga­ni­sa­tio­nen mins­kar det till 31, sä­ger Mar­tin Da­le­ni­us, verk­sam­hets­chef för för­sko­lan, kul­tur­sko­lan och bib­li­o­te­ket.

– Att mins­ka an­ta­let med­ar­be­ta­re per chef så att det finns bätt­re möj­lig­het att hål­la kon­tak­ten med var och en är a och o för det man kal­lar ett håll­bart le­dar­skap, sä­ger han.

Rek­to­rer­na be­hö­ver ock­så tid för att kla­ra sin dubb­la upp­gift: att se till att ele­ver­na får det de ska ha och le­da den pe­da­go­gis­ka ut­veck­ling­en.

Al­la bi­trä­dan­de rek­to­rer har fått möj­lig­het att bli rek­to­rer istäl­let och för­änd­ring­ar­na hand­lar i förs­ta hand om att per­so­ner får nya tjäns­ter, men två helt nya rek­to­rer har re­kry­te­rats: Aron Kjell­berg, i dag verk­sam vid för­äld­ra­koo­pe­ra­ti­vet Bo­fin­ken, blir ny rek­tor för för­sko­lor­na i Skee samt på Ros­sö och Tjärnö, och Ken­ny Jo­han­nes­son blir rek­tor för gym­na­si­et 1, som om­fat­tar bygg-, el-, lär­lings- och IM-pro­gram­men. Han kom­mer från en tjänst som förste­lä­ra­re vid Nös­näs­gym­na­si­et i Stenungsun­d. För gym­na­si­et 2 (na­tur, tek­nik, sam­häll, han­del och eko­no­mi) blir An­na Sä­re­born Haug­stöl rek­tor. Hon är för när­va­ran­de bi­trä­dan­de rek­tor på Strömsti­er­na­sko­lan.

Ut­veck­lings­pla­nen blir näs­ta steg för att nå må­let i kom­mu­nens vi­sion 2030 för sko­lan. Ett för­slag re­do­vi­sas för barn- och ut­veck­lings­nämn­den i maj.

– Vår styr­ka är att vi har en oer­hört kom­pe­tent per­so­nal, sä­ger Mar­tin Da­le­ni­us.

” Un­der­vis­ning­en ska ut­veck­las så att al­la ele­ver når sin ful­la po­ten­ti­al

Eva Eriksson verk­sam­hets­chef för grund­sko­lan och grund­särsko­lan

Vår styr­ka är att vi har en oer­hört kom­pe­tent per­so­nal Mar­tin Da­le­ni­us verk­sam­hets­chef för för­sko­lan, kul­tur­sko­lan och bib­li­o­te­ket

Som prak­tiskt ex­em­pel på vad ut­veck­ling­en kan in­ne­bä­ra näm­ner han di­gi­ta­li­se­ring, bland an­nat för att nå vård­nads­ha­va­re med in­for­ma­tion.

Co­ro­na­pan­de­min har gett di­gi­ta­la ar­bets­me­to­der en riv­start.

– Gym­na­si­et och vux­en­ut­bild­ning­en ar­be­tar ju di­gi­talt nu. Vå­ra en­kä­ter vi­sar att bå­de lä­ra­re och ele­ver tyc­ker att det fun­ge­rar bra, sä­ger Sa­ra Ar­ven­berg, verk­sam­hets­chef på bå­de gym­na­si­et och vux­en­ut­bild­ning­en, samt rek­tor för vux­en­ut­bild­ning­en.

– Vi har kre­a­ti­va lä­ra­re som ger en bra un­der­vis­ning. För vis­sa ele­ver är det till och med bätt­re di­gi­talt. När­va­ron ökar.

– Nu får vi fun­de­ra på hur vi ska hål­la i det här när pan­de­min för­hopp­nings­vis kling­ar av.

Grund­sko­lan har vis­ser­li­gen va­rit igång som van­ligt, men även där har pan­de­min gjort di­gi­ta­li­se­ring­en hög­ak­tu­ell, ef­tersom lä­ra­re och ele­ver för­be­rett sig för en even­tu­ell stäng­ning och övat, be­rät­tar Eva Eriksson, verk­sam­hets­chef för grund­sko­lan och grund­särsko­lan.

– Nu får vi an­vän­da er­fa­ren­he­ter­na av di­gi­tal un­der­vis­ning un­der co­vid 19-pe­ri­o­den till nå­got nyt­tigt i fram­ti­den, kon­sta­te­rar He­le­ne Even­sen, till­för­ord­nad för­valt­nings­chef.

När ut­veck­lings­pla­nen är an­ta­gen av po­li­ti­ker­na i barn- och ut­bild­nings­nämn­den är ar­be­tet ingalun­da över.

– Då åter­står ”hur-et”, kon­sta­te­rar Sa­ra Ar­ven­berg.

– Un­der­vis­ning­en ska ut­veck­las så att al­la ele­ver når sin ful­la po­ten­ti­al, sä­ger Eva Eriksson.

Och hur det­ta ska gå till, det mås­te rek­to­rer­na på de oli­ka sko­lor­na få for­ma till­sam­mans med sin per­so­nal, ef­tersom för­ut­sätt­ning­ar­na kan se oli­ka ut, sä­ger ar­bets­grup­pen.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Verk­sam­hets­che­fer­na in­om barn- och ut­bild­nings­för­valt­ning­en Sa­ra Ar­ven­berg, Mar­tin Da­le­ni­us och Eva Eriksson pre­sen­te­rar till­sam­mans med till­för­ord­na­de verk­sam­hets­che­fen He­le­ne Even­sen (and­ra från hö­ger) steg num­mer två i en ny skol­or­ga­ni­sa­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.