P1

Strömstads Tidning - - Namn & Nära -

5.55 Sjö­vä­der. 6.00 Ekot. 6.03 Tan­kar för dagen. Ma­ri­an­ne Sö­der­berg plöts­ligt brom­sar allt in. 6.10 Na­tur­mor­gon. Höjd­punk­ter från Få­gelsång­s­nat­ten. Vi åter­upp­le­ver val­da de­lar ur den åt­ta tim­mar långa Få­gelsång­s­nat­ten. Vi tar ock­så re­da på hur en vir­tu­ell bioblitz fun­ge­rar. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.00 Ekot. 8.05 Lund­ströms Bo­kra­dio. Mar­len Haus­ho­fer 100 år bakom den sva­la väg­gen. 8.50 App och Eti­kett. 9.00 Ekot. 9.03 Kon­flikt. 10.00 Ekot. 10.03 Spa­nar­na. Jes­si­ka Ge­din, Sis­se­la Ky­le och Jo­nat­han Lind­ström kav­lar upp är­mar­na och tar sig an fram­ti­den! 10.45 Lopp­mark­nads­ar­ke­o­lo­ger­na. TV-få­geln – tra­na el­ler hä­ger? 11.00 Ekot. 11.03 Me­di­er­na. 11.39 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. 12.00 Tolvsla­get. 12.00 Da­gens dikt. 12.05 Od­la. Drop­par och kloc­kor av snö. 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. 12.55 Ekots lör­dags­in­ter­vju. Hans Dahlgren, EU-mi­nis­ter. 13.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Utri­kes­re­por­ta­get. 14.00 Ekot. 14.03 Kropp & Själ. Be­ho­vet av ru­ti­ner. 15.00 Ekot. 15.03 Plån­bo­ken. Osä­kert ut­by­te­sår, smart spa­ran­de och ve­ge­ta­risk hus­djus­kost. 15.55 Sjö­vä­der. 16.00 Ekot. 16.03 På mi­nu­ten. 16.35 App och Eti­kett. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Män­ni­skor och tro. RE­PRIS När dö­den kom­mer närm­re. 17.45 Da­gens Eko. 18.00 Helgsmål. Män­ni­ska i värl­den. 18.15 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. Fre­den i Eu­ro­pa 75 år. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Kul­tur. Si­mon Stå­len­hags sci­ence fic­tion – från Fa­ce­book till Ama­zon. 19.55 Da­gens dikt. 20.00 Ekot. 20.03 Nors­ken, svens­ken och dansken. 21.00 Ekot. 21.03 Lantz­kam­pen i P1. ”Sla­lom när det reg­nar” – Lantz­kam­pen vec­ka 19. 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 Kon­flikt. 23.00 Ekot. 23.05 P1 Do­ku­men­tär. Del 1/2. Ef­ter rå­net: Häk­tad. 0.00 Ekot. 0.02 Sned­tänkt. 1.00 Ekot. 1.02 Me­di­er­na. 1.40 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 2.00 Ekot. 2.02 Män­ni­skor och tro. RE­PRIS - När dö­den kom­mer närm­re. 2.50 Klas­si­kern. ”De sju sa­mu­ra­jer­na” – tre och en halv tim­me fil­misk styr­ke­upp­vis­ning. 3.00 Ekot. 3.02 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. Hopp - mo­ti­va­tion el­ler snut­te­filt i en osä­ker tid? 3.47 Tan­kar för dagen. Ma­ri­an­ne Sö­der­berg - plöts­ligt brom­sar allt in. 3.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Utri­kes­re­por­ta­get. 4.00 Ekot. 4.02 App och Eti­kett. 4.15 Na­tur­mor­gon. Höjd­punk­ter från Få­gelsång­s­nat­ten. 5.00 Ekot. Höjd­punk­ter från Få­gelsång­s­nat­ten. 5.02 Na­tur­mor­gon. Höjd­punk­ter från Få­gelsång­s­nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.