Strömstad vän­tar spänt på be­sked om grän­sen

Gräns­hand­la­re gläds åt upp­mju­ka­de reg­ler – på fre­dag vän­tas ett av­gö­ran­de be­sked från nors­ka re­ge­ring­en.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Han­nah palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se Ja­kob si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Se­dan den 17 mars får in­te svens­kar, för­u­tom ar­betspend­la­re, kor­sa grän­sen till Nor­ge. Och nors­ka med­bor­ga­re ham­nar i ka­ran­tän vid åter­re­sa – ti­di­ga­re i 14 da­gar, men se­dan i fre­dags är det 10 da­gar som gäl­ler. Att den stäng­da grän­sen på­ver­kat gräns­han­deln och om­sätt­ning­en myc­ket ne­ga­tivt i Strömstads kom­mun är nu­me­ra vi­da känt.

Det är många bu­ti­ker, bå­de in­ne i Strömstads cent­rum men ock­så bland an­nat på Nord­by shop­ping­cen­ter, som tving­as per­mit­te­ra an­ställ­da, dra ner på öp­pet­ti­der och stänga lo­ka­ler. Det gäl­ler även ho­tell, cam­ping­plat­ser och re­stau­rang­er.

Men de nya di­rek­ti­ven om att norr­män som till­frisk­nat från co­vid-19 nu slip­per ka­ran­tän när de åter­vän­der hem ef­ter be­sök i ut­lan­det glä­der cen­ter­che­fen Stå­le Løv­heim på Nord­by shop­ping­cen­ter, som un­der de se­nas­te två må­na­der­na haft sto­ra be­kym­mer på grund av den stäng­da grän­sen. Köp­cent­ret har fått en 95-pro­cen­tig minsk­ning av om­sätt­ning­en, och många bu­ti­ker är för till­fäl­let stäng­da.

– Det har va­rit en lång upp­förs­bac­ke men nu hop­pas vi att den här ny­he­ten om att öpp­na grän­sen för de norr­män som kan upp­vi­sa att de haft vi­ru­set och nu­me­ra är im­mu­na, ger gräns­han­deln en väl­be­hövd skjuts, sä­ger Stå­le Løv­heim.

På ons­da­gen kom ock­så be­ske­det att per­so­ner som har fa­milj på en­de­ra si­dan grän­sen nu kan re­sa över ut­an att ham­na i ka­ran­tän.

På Nord­by shop­ping­cen­ter, stro­san­des över de golv och bu­ti­ker som cen­ter­che­fen nu hop­pas ska bli li­te mind­re tom­ma, träf­far tidningen Mats Id­bratt, ope­ra­tiv chef på Got­te­bi­ten.

Fö­re­ta­get, som se­dan gräns­stäng­ning­en li­der av näs­tan fem mil­jo­ner i för­lo­ra­de in­täk­ter var­je dag, såg i hel­gen som gick ett li­tet upp­sving och kanske en ljus­ning.

– På väg till job­bet idag såg jag fler norskre­gi­stre­ra­de bi­lar än på länge och i hel­gen ha­de vi fak­tiskt ett li­tet upp­sving. Det mest in­tres­san­ta är vad som sägs nu på fre­da­gens press­kon­fe­rens, sä­ger han.

Det gäl­lan­de be­slu­tet om ut­ö­ka­de gräns­kon­trol­ler gäl­ler fram till mor­go­nen den 16 maj. Se­nast på fre­dag vän­tas Nor­ges re­ge­ring där­för kom­ma med nya di­rek­tiv i frå­gan.

Köp­manna­för­e­ning­ens ord­fö

ran­de i Strömstad Hei­di Ca­ro­li­ne Ny­ström är in­te li­ka po­si­tivt in­ställd som Mats Id­bratt och Stå­le Løv­heim. Hon tror dessvär­re in­te, sä­ger hon, att de nya, upp­mju­ka­de re­strik­tio­ner­na kom­mer att ha så stor in­ver­kan på Strömstads gräns­han­del i stort.

– Frå­gan är hur många av de 2 000 till­frisk­na­de som finns vid gräns­om­rå­det som i van­li­ga fall kor­sar grän­sen till Strömstad för att hand­la el­ler cam­pa. Dessvär­re tror jag in­te det här bi­drar nämn­värt för gräns­han­dels­tra­fi­ken i

Strömstad, sä­ger hon.

Vi­da­re oro­ar sig ock­så Köp­manna­för­e­ning­ens ord­fö­ran­de för hur länge den till­frisk­na­de fak­tiskt är im­mun. Ing­en vet ju sä­kert. Hei­di Ca­ro­li­ne Ny­ström ta­lar om upp­gif­ter kring åter­fall i bland an­nat Asi­en och att ste­gen till­ba­ka till ett nor­mal­till­stånd i Strömstad kom­mer gå myc­ket lång­samt.

– Jag tror det blir lugnt länge här men vi är gla­da över att Strömstads­bor­na stöd­jer sitt lo­ka­la nä­rings­liv i den ut­sträck­ning som de gör.

En an­nan som är tack­sam över den öka­de lo­ka­la han­deln är Tho­re Mal­mquist som äger och dri­ver Ste­ne kött och livs, en bu­tik som i hög grad le­ver på gräns­han­deln.

– Vi mär­ker att orts­be­folk­ning­en har kom­mit hit i stör­re ut­sträck­ning än ti­di­ga­re, sä­ger han.

Tho­re Mal­mquist hop­pas att grän­sen öpp­nar in­om åt­minsto­ne en må­nad, så att al­la har tillå­tel­se att kom­ma. Till dess hand­lar det om över­lev­nad.

– För var­je dag som går så är vi en dag när­ma­re en öpp­ning, sä­ger han.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Tho­re Mal­mquist, äga­re till Ste­ne Mat, hop­pas att grän­sen öpp­nar in­om åt­minsto­ne en må­nad, så att al­la har tillå­tel­se att re­sa över. Till dess hand­lar det om över­lev­nad för fö­re­ta­get, sä­ger han.

Bild: Han­nah Palm­ha­gen

Nord­by shop­ping­cen­ter har haft en 95-pro­cen­tig minsk­ning av om­sätt­ning­en se­dan nors­ka grän­sen stäng­des den 17 mars.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.