Idrot­ten drab­bas hårt av kri­sen

Idrotts­rö­rel­sen drab­bas hår­da­re än ti­di­ga­re be­räk­nat av co­ro­nakri­sen. Mi­nus 1,2 mil­jar­der kro­nor fram till sista ju­ni en­ligt en ny un­der­sök­ning med 3 000 av Sve­ri­ges 19 000 idrotts­för­e­ning­ar.

Strömstads Tidning - - Sport - Ja­kob Si­mon­son

En ny un­der­sök­ning från Rik­sid­rotts­för­bun­det vi­sar att idrotts­rö­rel­sen drab­bas hår­da­re än ti­di­ga­re be­räk­nat av co­ro­nakri­sen. 3000 idrotts­för­e­ning­ar har be­räk­nat de eko­no­mis­ka kon­se­kven­ser­na av in­ställ­da eve­ne­mang och mins­kad trä­ning till mi­nus 1,2 mil­jar­der kro­nor fram till sista ju­ni.

Ef­fek­ter­na av al­la in­ställ­da eve­ne­mang är ute­bliv­na in­täk­ter för för­e­ning­ar­na på näs­tan 850 mil­jo­ner kro­nor och kvar­va­ran­de kost­na­der på 200 mil­jo­ner kro­nor to­talt. Den re­gul­jä­ra trä­nings­verk­sam­he­ten har ute­bliv­na in­täk­ter på 170 mil­jo­ner kro­nor.

– Det är ti­o­tu­sen­tals eve­ne­mang som har ställts in. Allt från in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar på yt­ters­ta elit­ni­vå till det lil­la val­borgs­fi­ran­det som är och har va­rit en av­gö­ran­de in­täkt för den lil­la för­e­ning­en i de­cen­ni­er, sä­ger Björn Eriks­son, ord­fö­ran­de för Rik­sid­rotts­för­bun­det i ett press­med­de­lan­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.