Här bör­jar för­sä­songs­re­san för Lions HC

Lions ar­be­tar på er­sät­ta­re till för­ra trä­nar­du­on Mat­hi­as Gil­ler­stedt och Hen­ric Ax­els­son. När de­lar av A-trup­pen åter­sam­la­des för att in­le­da bar­mark­s­trä­ning­en höll lands­lagsträ­na­ren och ti­di­ga­re LHC-le­da­ren i tid­ta­garu­ret.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@stnb.se 0526-624 07

Sä­song­en och kval­se­ri­en till di­vi­sion 2 av­bröts ab­rupt på grund av co­ro­na­pan­de­min. Lions blev tvåa i grup­pen bakom Hi­sing­en och får med störs­ta san­no­lik­het stäl­la om in­för en ny sä­song i di­vi­sion 3. Nu har sport­grup­pen in­lett trupp­byg­get in­för hös­ten. Bland an­nat har man pre­sen­te­rat Jo­el Gun­nars­son (HC Fly­ers) som förs­ta ny­för­värv.

Claes Halvords­son, as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten för nors­ka dam­lands­la­get i is­hoc­key, stöt­ta­de un­der ons­da­gen mo­der­klub­ben Lions med att hål­la i för­sä­song­ens in­le­dan­de bar­marks­pass för A-trup­pen. Hur många trä­nings­till­fäl­len det kom­mer att rö­ra sig om lå­ter han ti­den ut­vi­sa.

– Ja, vi får se hur många pass jag kom­mer att kö­ra med la­get. Det känns ro­ligt att hjäl­pa till, sä­ger han.

Spe­lar­na, som in­te var allt­för många i an­tal, möt­te upp Halvords­son vid po­pu­lä­ra mo­tions­om­rå­det Er­landseröd. Med på pas­set var bland and­ra Tranås­spe­la­ren Filip Halvords­son – son till Claes. In­nan spe­lar­na sprang i väg höll An­ton Ek­berg ett käns­lo­samt tal. På grund av tids­brist har mål­vak­ten, som vi­sa­de upp im­po­ne­ran­de spel un­der fjol­å­ret, valt att läg­ga klub­ben på hyl­lan. Ef­teråt rann tå­rar­na.

– Det känns bå­de och. Hoc­keyn är nå­got jag har hål­lit på med se­dan jag var fy­ra år. Jag kän­de mig sam­lad in­nan be­ske­det, men se­dan brast det. Det känns skönt att ha be­rät­tat då jag se­dan en tid till­ba­ka haft det i tan­kar­na.

– Be­slu­tet på­ver­kas myc­ket av min jobb­si­tu­a­tion. Och ska jag sat­sa en hel sä­song vill jag va­ra med på hund­ra pro­cent. Det känns mer rätt­vist gente­mot klub­ben och la

get att de kan sat­sa på nå­gon som har möj­lig­het att läg­ga ti­den, sä­ger 26-åring­en som dock in­te vill ute­slu­ta come­back läng­re fram.

Trä­na­ren Claes Halvords­son har själv fått läg­ga om pla­ner­na. Som­ma­rens VM-spel i Ka­na­da (Ha­li­fax/Tru­ro) är in­ställt på grund av co­ro­na­vi­ru­set. Nor­ge spe­lar, pre­cis som Sve­ri­ge, i grup­pen un­der elit­di­vi­sio­nen.

– Näs­ta sä­song – om allt sätts igång – ska vi gå in i OS-kval. Vi ha­de ef­ter VM-spe­let hop­pats kun­na gå upp ett steg i ran­king­en, sä­ger han.

Star­ten på Lions för­sä­song blev än­då gans­ka lugn.

– Vi kör läng­re in­ter­val­ler. Det vik­ti­gas­te är att vi hål­ler igång be­nen och in­te står still. Da­gens pass på­går i drygt en tim­me. Bar­mark­s­trä­ning­en är oer­hört vik­tig. Här tes­tar man grän­ser­na för att ta näs­ta steg i karriären, sä­ger Claes Halvords­son.

” Bar­mark­s­trä­ning­en är oer­hört vik­tig. Här tes­tar man grän­ser­na för att ta näs­ta steg i karriären

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Hög luft, klar­blå him­mel och ut­ma­nan­de vägar. Fle­ra Lions­fost­ra­de spe­la­re del­tog när Lions star­ta­de upp bar­mark­s­trä­ning­en i Er­landseröds ter­räng­spår.

Nu bör­jar det hår­da ar­be­tet in­för sä­song­en på is. Claes Halvords­son, as­si­ste­ran­de för­bunds­kap­ten för nors­ka dam­lands­la­get i is­hoc­key, el­da­de på spe­lar­na un­der Lions förs­ta bar­marks­pass för sä­song­en.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.