Le­na Kem­pe om svå­ra ti­den för Daftö Re­sort

Pris­be­lön­ta fa­mil­je­fö­re­ta­get Daftö Re­sort har på se­na­re år gjort mång­mil­jon­sats­ning­ar på an­lägg­ning­en. Men Nor­ges gräns­re­strik­tio­ner be­ty­der ute­bliv­na in­täk­ter, svå­ra be­slut och ned­skär­ning­ar. Mitt i kri­sen står vd:n Le­na Kem­pe som in­te räds att skis­sa fö

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se

Co­ro­na­pan­de­min har tving­at vd:n Le­na Kem­pe och fö­re­ta­gets led­ning att skä­ra i per­so­nal­styr­kan. Sam­ti­digt tror hon att kri­sen kan väc­ka liv i nya idéer och at­ti­ty­der i Strömstad.

Le­na Kem­pe stäl­ler upp för att bli fo­to­gra­fe­rad in­till ny­bygg­da Pi­rat­ho­tel­let. In­nan dess har hon vi­sat runt i den pi­ra­tin­flu­e­ra­de bygg­na­den.

Vid den här tid­punk­ten skul­le par­ke­ring­en ha va­rit full av bi­lar. In­chec­ka­de gäs­ter, liv och rö­rel­se på vägar­na som bin­der sam­man an­lägg­ning­ens oli­ka de­lar. Och van­ligt­vis när Le­na Kem­pe läm­nat kom­men­ta­rer till media har det hand­lat om att Daftö Re­sort till­de­lats ut­mär­kel­ser.

ut­sågs bland an­nat Daftö Re­sort för tred­je året till vin­na­re i ka­te­go­rin ”Bäs­ta cam­ping­plats för barn­fa­mil­jer” som ar­ran­ge­ras av barn­se­mes­ter.se.

Fö­re­ta­get fick ock­så in­ter­na­tio­nellt er­kän­nan­de. Tys­ka mo­tor­or­ga­ni­sa­tio­nen Adac, med to­talt 19 mil­jo­ner med­lem­mar, ut­såg Daftö Re­sort till en så kal­lad Su­per­platz – som är cam­ping­ens eg­na ”Miche­lin­stjär­na”. Ti­teln är man som tu­ristan­lägg­ning en­sam­ma om att ha i Sve­ri­ge.

Nu­me­ra är det mesta an­norlun­da

för 36-åring­en och fa­mil­je­fö­re­ta­get som hon styr ihop med mam­ma Met­te och sys­ter Mia. Daftö Re­sort har i dag 27 helår­san­ställ­da – samt­li­ga är kort­tidsper­mit­te­ra­de på 40 pro­cent – in­klu­si­ve Le­na. Var­sel lig­ger kvar. Un­der som­mar­tid har fö­re­ta­get nä­ra 200 an­ställ­da.

Hur mår du just nu?

– Känslo­mäs­sigt har de se­nas­te två må­na­der­na va­rit berg- och dal­ba­na. Till en bör­jan var det choc­kar­tat. Un­der för­ut­sätt­ning­ar­na mår jag bra. Men det är käm­pigt... rik­tigt käm­pigt.

Hur många har ni be­hövt vars­la?

– 16 per­so­ner.

Kan det bli ak­tu­ellt med fler?

– Det kan vi såklart in­te lo­va att det in­te blir när lä­get är som det är. I värs­ta sce­na­ri­ot har vi be­räk­nat att kla­ra av ett år med den nu­va­ran­de be­man­ning­en.

Ni har gjort sto­ra sats­ning­ar un­der de se­nas­te åren. Hur mår fö­re­ta­get eko­no­miskt?

– Vi har en 45-årig histo­rik där vi åter­in­ve­ste­rat vins­ter­na. Bo­la­get mår i grun­den jät­te­bra med stort eget ka­pi­tal. Men det är lik­vi­di­te­ten som är det svå­ra. Vi le­ver ex­tremt myc­ket på det som tas in un­der som­mar­må­na­der­na.

– 95 pro­cent av vår om­sätt­ning sker från påsk till ok­to­ber. Vi har valt att byg­ga en fast åretrun­tan­ställd stab. Klart att man är rädd för kon­kurs, men vi har ar­be­tat sten­hårt för att sä­ker­stäl­la att det in­te kom­mer att hän­da. Vi kom­mer kla­ra det­ta.

Se­dan den 17 mars får in­te svens­kar, för­u­tom ar­betspend­la­re, kor­sa grän­sen till Nor­ge. I fre­dags, den 15 maj, be­rät­ta­de Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) om hur re­se­re­strik­tio­ner­na kom­mer att se ut gente­mot öv­ri­ga län­der, med an­led­ning av co­ro­na­smit­tan. Klart är att Nor­ge för­läng­er lan­dets re­se­re­strik­tio­ner till den 20 au­gusti och kom­mer fort­satt att hål­la grän­sen stängd till Sve­ri­ge.

Nors­ka UD:s re­se­re­strik­tio­ner, in­klu­si­ve ka­ran­tän­reg­ler­na, ska i ut­gångs­punk­ten gäl­la fram till 20 au­gusti – men det finns möj­lig­het, sa­de Er­na Sol­berg, att ta nya be­slut från den 15 ju­ni om om­stän­dig­he­ter­na med­ger det.

Känslo­mäs­sigt har de se­nas­te två må­na­der­na va­rit berg- och dal­ba­na

”Det är fort­satt vansk­ligt att re­sa i Eu­ro­pa. UD av­rå­der från al­la re­sor som in­te är strängt nöd­vän­di­ga. Det gäl­ler fram till den 20 au­gusti i nu­lä­get. Fö­re den 15 ju­ni kom­mer vi att gö­ra en ny värdering av even­tu­el­la lätt­na­der i re­se­re­strik­tio­ner­na till de nor­dis­ka län­der­na, för fri­tids­re­san­de”, sa­de bland an­nat stats­mi­nis­tern.

Le­na Kem­pe ha­de räk­nat med att grän­sen skul­le fort­sät­ta va­ra stängd. Hon tyc­ker ock­så att beske­det från Er­na Sol­berg in­ne­höll öpp­ning­ar.

– Jag ha­de bli­vit mer för­vå­nad om grän­sen skul­le öpp­nas. Beske­det var än­då för­sik­tigt op­ti­mis­tiskt. Det finns hopp om att grän­sen kan kom­ma att öpp­nas till den 15 ju­ni. Skill­na­den för oss ha­de va­rit enorm. Sam­ti­digt tar fö­re­ta­get höjd för om si­tu­a­tio­nen in­te skul­le för­bätt­ras. Man är på tår­na, sä­ger hon.

Två må­na­der av

stängd gräns och sto­ra in­komst­tapp har på­ver­kat. Le­na Kem­pe minns när hon fick ny­he­ten om co­ro­na­pan­de­mins ut­brott i Sve­ri­ge och Nor­ges förs­ta be­slut om gräns­re­strik­tio­ner­na.

– Vår be­lägg­ning un­der påsk är van­ligt­vis 100 pro­cent. Det kän­des gi­vet­vis trå­kigt att påsken för­svann, men jag ha­de en tan­ke om att det skul­le lö­sa sig läng­re fram. När de förs­ta rap­por­ter­na kom om co­ro­na­vi­ru­set trod­de jag in­te att det skul­le på­ver­ka Sve­ri­ge, Strömstad och Daftö Re­sort. Jag tänk­te nog att det in­te skul­le bli så stor på­ver­kan – men se­dan gick allt väl­digt fort. Jag blev jät­testres­sad.

Be­sluts- och ar­betstem­pot skru­va­des upp som följd av den allt­mer alar­me­ran­de si­tu­a­tio­nen.

– In­sik­ten om att det här skul­le bli en lång­sik­tig för­änd­ring och nytt sätt att tän­ka på lan­da­de un­dan för un­dan. Lik­vi­di­te­ten blev snabbt på­ver­kad. Vi stod i en kri­tisk si­tu­a­tion när vi skul­le öpp­na ho­tel­let, sä­ger hon.

Men för Le­na

hand­la­de det in­te ba­ra om si­nan­de kas­sabrun­nar. Släk­toch käns­lo­ban­det till Daftö Re­sort är starkt.

– Jag är tred­je ge­ne­ra­tio­nens fö­re­ta­ga­re, och har byggt in myc­ket stolt­het i att fö­ra ar­vet vi­da­re. Daftö är in­te vil­ket fö­re­tag som helst, det är in­te ba­ra att star­ta om el­ler säl­ja av. Det här är en del av min histo­ria och mitt liv, men vi i ägar­grup­pen har ta­git ge­men­sam­ma an­sva­ret att fat­ta be­slut som rör fö­re­ta­get. Vi be­fin­ner oss i en tuff tid.

Mär­ker du att ditt le­dar­skap för­änd­rats myc­ket un­der se­nas­te två må­na­der­na när du bland an­nat ser på fat­ta­de be­slut och di­a­lo­gen om fö­re­ta­gets lä­ge med de an­ställ­da?

– Le­dar­ska­pet på­ver­kas myc­ket av hur man mår och vik­ten av att va­ra i ett bra lä­ge – bå­de som män­ni­ska och pri­vat­per­son. Det är klart att det in­te är al­la da­gar som går bra i den si­tu­a­tio­nen. Där har jag ock­så för­sökt att va­ra tyd­lig mot per­so­na­len med att det här på­ver­kar mig per­son­li­gen. Vå­gar man vi­sa he­la bred­den så fun­ge­rar det mesta.

– Det är su­per­vik­tigt – men ock­så väl­digt svårt med kom­mu­ni­ka­tion. Vis­sa sa­ker är in­te möj­li­ga att kom­mu­ni­ce­ra in­nan man haft fack­li­ga för­hand­ling­ar. För mig kan det va­ra ex­tremt på­fres­tan­de då jag är van vid att jag vill be­rät­ta hur jag tän­ker och kan för­be­re­da an­ställ­da in­för vis­sa be­slut. Sam­ti­digt kan man in­te fö­re­gå fack­lig för­hand­ling då la­gen är skri­ven så.

Hon me­nar ock­så

att kom­mu­ni­ka­tio­nen från ar­bets­led­ning till an­ställ­da be­hö­ver va­ra ba­lan­se­rad för att in­te pis­ka upp stäm­ning­en.

– I bör­jan kom det nya be­sked om co­ro­na­pan­de­min. Vad som gäll­de ena da­gen, gäll­de in­te läng­re näs­ta dag. Det var en av svå­rig­he­ter­na. Jag för­sök­te ti­digt be­rät­ta att jag in­te har för­kun­ska­per om hur man ska han­te­ra pan­de­min och ef­fek­ter­na av den.

In­tres­set från riks­me­dia för Strömstad har ökat. Hur har du på­ver­kats av den nya me­di­a­la be­vak­ning­en?

– I grun­den tyc­ker jag det är bra att media har in­tres­se och sät­ter ljus på be­kym­ren. Det är po­si­tivt att be­rät­ta hur si­tu­a­tio­nen är, men ock­så kun­na på­ver­ka; att vi­sa på skill­na­der på vad som är bra och mind­re bra. Se­dan drivs jag av att kun­na på­ver­ka för att bli bätt­re. Ibland har man in­te al­la sva­ren, men man kan dis­ku­te­ra. Det är in­te jät­te­kul att sä­ga att det in­te går bra, men jag tror det är far­ligt att smin­ka över pro­blem – oav­sett om du är po­li­ti­ker el­ler fö­re­ta­ga­re.

– I bör­jan upp­lev­de jag att star­ten var trög. Jag tyc­ker man skul­le ha va­rit mer of­fen­siv och an­vänt sig mer av nä­rings­li­vet. Det skul­le kanske ha upp­stått dis­kus­sion om att för­dju­pa sam­ar­be­tet. Vi har in­te haft nå­gon eta­ble­rad nä­rings­livs­or­ga­ni­sa­tion som sam­ar­be­tat med kom­mu­nen. Jag tror man blir star­ka­re om man är fler som vill åt sam­ma håll.

Vad be­ror det på, en­ligt dig?

– Dels att det har gått väl­digt bra för Strömstad. Fö­re­tag har eta­ble­rats ut­an på­tryck­ning för att mark­na­den sett ut som den gjort. Många bo­lag har gått bra. Där­för har in­te stött­ning från kom­mu­nalt och po­li­tiskt håll be­hövts så myc­ket. Nu be­höv­des den snabbt och då var man in­te på tår­na.

Tror du att norr­män­nens eko­no­mi gjort att Strömstad och även fö­re­ta­gen bli­vit be­kvä­ma i ar­be­tet med att mark­nads­fö­ra sta­den på nya sätt?

– Ab­so­lut. Man har för­ut­satt att bok­ning­ar­na ska tril­la in som van­ligt – bå­de gäl­lan­de lik­vi­di­tets­samt be­slut om in­ve­ste­ring­ar. Man ha­de in­te räk­nat med ett så stort av­bräck. Det är all­tid vik­tigt att Strömstad som plats mark­nads­förs och där sker det ut­veck­ling he­la ti­den. Strömstad mås­te hänga med och vi mås­te såklart bred­da vår mark­nad.

Kan Strömstad och nä­rings­li­vet lä­ra sig av si­tu­a­tio­nen?

– Det hop­pas jag verk­li­gen. Hi­sto­riskt sett, in­nan gräns­han­delns eta­ble­ring, be­sök­te många sta­den för na­tu­rens och om­giv­ning­ens skull. Och i dag har al­ter­na­ti­ven bli­vit än­nu bätt­re med fan­tas­tis­ka re­stau­rang­er och ut­bud. Där tror jag ock­så att man be­hö­ver bli än mer tillå­tan­de om vad man kan gö­ra kring ute­ser­ve­ring­ar och cen­tra­la plat­ser som stads­par­ken. Men al­la vill sta­dens bäs­ta. Vi ser nu hur vik­tigt det är med ett fo­rum el­ler en or­ga­ni­sa­tion som ar­be­tar för he­la plat­sens bäs­ta.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Le­na Kem­pe, vd för Daftö Re­sort, be­rät­tar öp­pet om fö­re­ta­gets pröv­ning­ar i spå­ren av co­ro­na­pan­de­min och Nor­ges gräns­re­strik­tio­ner. I den svå­ra ti­den har hon ock­så hun­nit re­flek­te­ra över sitt le­dar­skap, nä­rings­li­vet och vad Strömstad som kom­mun kan gö­ra för att för­sö­ka han­te­ra kri­sen på bäs­ta sätt.

Un­der nor­ma­la för­hål­lan­den ha­de tro­ligt­vis kor­ri­do­rer­na i Pi­rat­ho­tel­let va­rit ful­la med per­so­nal och gäs­ter.

När nö­je­spar­ken på Daftö Re­sort är öp­pen dug­gar ak­ti­vi­te­ter­na tätt med upp­trä­dan­den och kö­er till åkattrak­tio­ner och re­stau­rang­er.

”In­sik­ten om att det här skul­le bli en lång­sik­tig för­änd­ring och nytt sätt att tän­ka på lan­da­de un­dan för un­dan”, sä­ger Le­na Kem­pe om den för­änd­ra­de si­tu­a­tio­nen för Daftö Re­sort.

I vå­ras in­vig­des Pi­rat­ho­tel­let som är Daftö Re­sorts störs­ta sats­ning nå­gon­sin.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.