Ny mil­stol­pe för Johan Flo­din

Co­ro­na­pan­de­min sat­te käp­par i hju­let för hyl­la­de trä­na­ren Johan Flo­din och nors­ka rodd­lands­la­get. När id­rot­ten och sam­häl­let står i vän­tans korr­ri­dor får 52-åring­en ut­rym­me för re­flek­tio­ner om spor­ten, le­dar­skap och min­nen från upp­väx­ten i Strömstad.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Thomas Ben­nelind thomas.ben­nelind@stnb.se 0526-624 07

Lör­dagspor­trät­tet: Trä­na­ren för nors­ka rodd­lands­la­get lan­dar i hemsta­den Strömstad. Co­ro­na­pan­de­min be­ty­der in­ställt OS i To­kyo. Nu fun­de­rar han över fram­ti­den och minns till­ba­ka till när kar­riä­ren tog fart vid rodd­klub­ben.

”Jag har kon­stant er­bju­dan­den om att åka runt till and­ra stäl­len i värl­den, men det loc­kar väl­digt li­te.” Strömstads­so­nen Johan Flo­din är en av värl­dens främs­ta rodd­trä­na­re. Ef­ter många år på re­san­de fot nju­ter han nu allt­mer av att va­ra hem­ma.

I slu­tet på april bru­kar tra­fik­flö­det på Väst­ra Klev­ga­tan i Strömstad va­ra på­tag­ligt. Hund­ra­tals bilar läm­nar fär­je­lä­get vid Ud­de­valla­vä­gen. Gäst­ham­nen är väl­be­sökt. Runt bor­den på re­stau­rang­er­na sit­ter fa­mil­jer, kom­pis­gäng och lo­kal­bor.

Men vå­ren 2020 är an­norlun­da. Co­ro­na­pan­de­mins ut­brott på­ver­kar al­la på ett el­ler fle­ra sätt – och så även 52-åri­ge Johan Flo­din från Strömstad, som se­dan 2013 är trä­na­re för nors­ka rodd­lands­la­get.

Från sin ter­rass blic­kar han ut mot ha­vet. För­be­re­del­ser­na in­för som­ma­rens OS i To­kyo låg i fas. Men på grund av covid-19 har IOK (In­ter­na­tio­nel­la olym­pis­ka kom­mi­tén) be­slu­tat att flyt­ta fram täv­ling­ar­na till näs­ta som­mar. Nu för­änd­ras upp­läg­get.

Un­der förs­ta hel­gen i maj var det tänkt att Johan skul­le ha rest med lansla­get till nor­ra Ita­li­en för världs­cupstäv­ling i Va­re­se – men så blev det in­te. Och någ­ra and­ra täv­ling­ar ut­om­lands är in­te hel­ler ak­tu­el­la.

– Vi har bo­kat av al­la flyg­bil­jet­ter och ho­tell för 2020, sä­ger Johan Flo­din och hö­jer es­pres­so­kop­pen mot mun­nen.

Hans le­dar­skap sätts på prov – och det är han fullt med­ve­ten om. Men Johan Flodins re­nom­mé ta­lar klar­språk: 2016 blev han ut­sedd till Årets trä­na­re i Nor­ge ef­ter att ha fört lands­la­get till två OS-me­dal­jer i Rio. Han har ock­så un­der många år trä­nat Fri­da Svens­son som tog VM-guld 2010.

Dy­na­mi­ken i le­dar­ska­pet sti­mu­le­rar. Upp­förs­bac­kar­na har ald­rig skrämt – tvärtom. Istäl­let blir upp­ståd­da kris­si­tu­a­tio­ner till mål som ska upp­nås, kla­ras av och se­dan ut­vär­de­ra­de för att bli bätt­re.

– Mitt jobb hand­lar myc­ket om att va­ra bra i si­tu­a­tio­ner som vi nu be­fin­ner oss i. Om jag in­te kla­rar av att va­ra bra i så­da­na lä­gen tyc­ker jag in­te att mitt le­dar­skap är värt så myc­ket. För min del fick be­ske­det om co­ro­na­pan­de­min en del per­son­li­ga kon­se­kven­ser, sä­ger Johan Flo­din.

Han pra­tar om pla­ne­ra­de be­slut in­för fram­ti­den. Ef­ter OS i Rio skrev Johan på för fy­ra nya år som lands­lagsträ­na­re. Han tyc­ker att åt­ta år som lands­lagsträ­na­re för Nor­ge känns bra.

Dis­kus­sio­ner har bland an­nat förts med två fram­ti­da ar­bets­gi­va­re, men myc­ket ty­der på att han stan­nar kvar på sin post.

– Åt­ta år känns som en bra bryt­punkt, men tro­ligt­vis för­läng­er vi sam­ar­be­tet över OS näs­ta år, sä­ger han.

Trots co­ro­na­pan­de­min fort­sät­ter Jo­hans ar­be­te i Nor­ge och vid Årung­en, ett par mil sö­der om Oslo. En del av sam­ta­len med rod­dar­na görs via länk på in­ter­net.

– I grund och bot­ten känns det bra. Pre­cis som al­la and­ra run­tom i värl­den bör­jar vi bli ex­per­ter på di­gi­ta­la mö­ten. Det hand­lar myc­ket om plan­lägg­ning och kon­se­kven­sa­na­ly­ser om vad som har skett. I des­sa ti­der är det su­per­vik­tigt att va­ra en bra le­da­re, sä­ger han.

Stor­bri­tan­ni­en och Nya Ze­e­land är två na­tio­ner som en­ligt Johan går i brä­schen för ut­veck­ling av spor­ten.

– De har sto­ra re­sur­ser och väl ut­veck­lat ta­lang­se­lek­tions­sy­stem. Det finns en stor möj­lig­het att des­sa län­der har bå­tar i näs­tan samt­li­ga klas­ser i OS, sä­ger han.

Vi har bo­kat av al­la flyg­bil­jet­ter och ho­tell

Men Johan Flo­din kän­ner ock­så tack­sam­het över att få trä­na pa­ra­rod­da­ren Bir­git Skarste­in. 31-åri­ga Skarste­in har bland an­nat vun­nit VM-guld. Ett an­nat norskt topp­namn är Kje­til Borch som täv­lar i klas­sen dub­belscul­ler. Un­der led­ning av Johan blev det brons i OS i Rio 2016.

– Bir­git är fan­tas­tiskt duk­tig och Kje­til, som nu är världs­mäs­ta­re i sing­elscul­ler samt Brun/Stand­li i dub­belscul­ler, tyc­ker jag har bra

möj­lig­het att ta ny me­dalj i näs­ta OS. Se­dan är det svårt att in­te bli im­po­ne­rad av Olaf Tuf­te, sä­ger lands­lagsträ­na­ren.

Just Olaf Tuf­te har nå­got av en kar­riär bakom sig. 44-åring­en är en av Nor­ges främs­ta rod­da­re ge­nom ti­der­na med bland an­nat OS-guld från Aten 2004 och Pe­king 2008.

– Han gör allt som ska till för att hål­la sig på den ab­so­lu­ta topp­ni­vån. Det är en yn­nest, men sam­ti­digt su­perkrä­van­de att ar­be­ta med så­da­na män­ni­skor. De ac­cep­te­rar in­te att man själv in­te är på tår­na. Det fun­ge­rar in­te att kom­ma oför­be­redd på trä­ning, sä­ger Johan Flo­din.

– Det är klart att det är krav­fyllt, svårt och tufft att le­va upp till för­vänt­ning­ar­na, men det är ock­så där­för jag som le­da­re har ar­be­tat myc­ket på in­di­vid­ni­vå ge­nom att lå­ta rod­dar­na få äga sin egen pro­cess.

Sven-Gö­ran Eriks­sons fi­lo­so­fi om grupp­ar­be­te kom­mer upp som ett ex­em­pel på le­dar­skap. Johan Flo­din pra­tar ock­så om vik­ten av att kän­na id­rot­tar­nas tillit.

– Ti­di­ga­re var rod­dar­na i Nor­ge va­na vid att få en ut­skäll­ning kväl­len in­nan se­mi­fi­nal. Jag tror in­te på det. För mig hand­lar det om att lå­ta män­ni­skor ta chan­sen; att vå­ga och ris­ke­ra miss­lyc­kas för att kun­na vin­na, sä­ger han.

– Det är jag rädd för, det är ock­så där­för som jag tyc­ker det till slut är rim­ligt att by­ta jobb. Jag är rädd för att in­te va­ra på tår­na. Ibland blir man väl­digt trött på sin egen röst. Men jag har ock­så ta­git tem­pe­ra­tu­ren på grup­pen. Se­dan har jag ock­så haft med mig and­ra le­da­re på trä­ning­ar­na för att de ska va­ra som ett re­flek­te­ran­de lag.

Johan Flo­din föd­des i Möln­dal men väx­te upp i Strömstad. Johan, som är äldst i sys­konska­ran om fy­ra poj­kar, var ett år gam­mal när fa­mil­jen flyt­ta­de till Strömstad se­dan pap­pa Lars fått jobb i sta­den.

Som ung tes­ta­de Johan på fle­ra spor­ter, men det var var­ken fotboll el­ler ishockey som föll ho­nom i sma­ken. Are­nan som han kom att upp­skat­ta och växa på blev i stäl­let Strömstad rodd­klubb. Klass­kam­ra­ten Kjell-Åke Sö­rens­son fick med 13-åri­ge Johan till klubb­hu­set.

Ett år se­na­re vann du­on guld i ung­doms-SM som hölls i Fars­ta. Mäs­ter­ska­pet hölls på sjön Ma­gelung­en.

– Det var en fan­tas­tisk käns­la. Och Strömstad har se­dan många år till­ba­ka en stark rodd­tra­di­tion.

Rod­da­re som Kjell Hansson, Lennart ”Braj­ten” An­ders­son, Ru­ne ”Sproc­ken” An­ders­son och Lennart Hansson ing­er re­spekt. Samt­li­ga del­tog i OS i Mel­bour­ne 1956, där Sverige bland an­nat tog sil­ver och slu­ta­de fy­ra.

Johan Flo­din pra­tar ock­så varmt om 80-ta­let.

– Strömstad rodd­klubb gjor­de det väl­digt bra bå­de på mit­ten av 80-ta­let och se­dan in på 90-ta­let. Det var många som trä­na­de. Sverige skul­le ha ju­ni­or-VM 1984. Två år ti­di­ga­re gjor­des ny­sats­ning på rodd­klub­ben. En av ini­ti­a­tiv­ta­gar­na var Sven-Ol­le Strand­berg, sä­ger Johan Flo­din.

Strömstads­bon Bengt-Gun­nar Hansson spe­la­de ock­så en vik­tig roll i ut­veck­ling­en av rod­dar­na och klub­ben.

– Han var vår per­son­li­ge trä­na­re. Bengt-Gun­nar var väl­digt en­ga­ge­rad och tek­niskt skick­lig. Det fanns myc­ket kom­pe­tens. Åke Rask var en an­nan duk­tig le­da­re, sä­ger Johan Flo­din som brann för spor­ten.

Pas­sio­nen för trä­ning kom grad­vis. Trä­nings­kul­tu­ren blev till en livs­stil som kom att präg­la hans am­bi­tio­ner att vil­ja nå högt upp­sat­ta mål.

– Jag trä­na­de oer­hört myc­ket ef­tersom jag ha­de stor lust att ut­veck­las. På rodd­klub­ben fanns hopp­full­het. Här fick man käns­lan av att an­sträng­ning­ar kan le­da till in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar.

– Det satt i väg­gar­na. Man såg det på fo­to­gra­fi­er. Jag är in­te sä­ker på att det fanns i and­ra klub­bar i Strömstad, sä­ger Johan Flo­din.

Och in­ter­na­tio­nel­la fram­gång­ar blev det. Ota­li­ga tim­mar i rodd­bå­ten, på gym­met och i lö­par­spå­ret gav re­sul­tat. In­nan Johan Flo­din täv­la­de i OS 1996 i At­lan­ta ha­de han skör­dat VM-fram­gång­ar.

Han kom hem till Strömstad med sil­ver från Wi­en (1991) och Mon­tréal (1992). Me­dal­jer­na tog han till­sam­mans med Joakim Brischewsk­i, Bo Ekros och Per Lund­berg.

OS i At­lan­ta blev en mil­stol­pe i kar­riä­ren för Johan som då var 29 år gam­mal. Det blev en sjät­te­plats i klas­sen scul­ler­fy­ra med Pon­tus Ek, Henrik Nils­son och Fred­rik Hul­tén.

Som­ma­ren 1997 kom att på­ver­ka Johan Flo­din. Eli­trod­da­ren Fred­rik Hul­tén, som var verk­sam i Strömstad rodd­klubb och le­da­re för rodd­gym­na­si­et i Strömstad, om­kom i en tra­fi­ko­lyc­ka i Värm­land.

Vå­ren 2020 har Johan Flo­din pas­se­rat 50-strec­ket och livs­hän­del­ser­na har va­rit många.

Hur vär­de­rar du din tid i li­vet i dag?

– Jag ser att jag har mer tid än nå­gon­sin, fram­för allt kopp­lat till min dot­ter som ska fyl­la 27 år. Sam­ti­digt har jag hit­tat hem. Jag har kon­stant er­bju­dan­den om att åka runt till and­ra stäl­len i värl­den, men det loc­kar väl­digt li­te. Jag har mått jät­te­bra att få kom­ma till Strömstad och pyss­la om mitt hem.

Bild: Thomas Ben­nelind

Bild: Jon Olav Nesvold

Mäs­ter­ska­pen har dug­gat tätt för Johan Flo­din. Den nors­ke lands­lagsträ­na­ren trivs med upp­dra­get och sam­ar­be­tet med rod­dar­na.

Bild: Nils Jakobsson

OS 2008. Johan Flo­din tog plats vid presspo­di­et ihop med rod­dar­na Fri­da Svens­son, Las­si Ka­ro­nen och trä­na­ren Per An­ders­son.

Bild: Bild­by­rån

Två VM-sil­ver blev det för Johan Flo­din. Här till­sam­mans med Per Lund­berg, Bo Ekros och Jo­achim Brischewsk­i.

Bild: Jon Olav Nesvold

Johan Flo­din och topprod­da­ren Kje­til Boch un­der EM-täv­ling­ar­na i Glas­gow 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.