Plast­pel­lets i Bo­hus­län blir frå­ga för re­ge­ring­en

Riks­dags­man­nen Ric­kard Nor­din (C) krä­ver svar från re­ge­ring­en om vil­ka åt­gär­der som kom­mer att vid­tas med an­led­ning av plast­ut­släp­pet som nått nor­ra Bo­hus­län. I för­ra vec­kan läm­na­de han in en riks­dags­frå­ga till kli­ma­toch mil­jö­mi­nis­ter Isa­bel­la Lö­vin (MP).

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ar­vid Brand­ström ar­vid.brand­s­trom@stnb.se 0526-624 03

I bå­de Strömstads och Ta­nums kom­mu­ner dri­ver det in plast­pel­lets från den con­tai­ner som sprang läck på far­ty­get Trans Car­ri­er från re­de­ri­et Sea-Car­go i slu­tet av feb­ru­a­ri. To­talt släpp­tes det ut cir­ka 13 ton pel­lets.

– Vi vill ve­ta hur re­ge­ring­en tän­ker sig att hjäl­pa de drab­ba­de kom­mu­ner­na med det här. Det hand­lar om att dri­va in­ter­na­tio­nel­la pro­ces­ser mot re­de­ri­er. Det är en sak att re­de­ri­et sagt att man ska be­ta­la, en an­nan sak att gö­ra det när det väl kom­mer till kri­tan, sä­ger Ric­kard Nor­din till Da­gens Ny­he­ter.

En­ligt DN har Kust­be­vak­ning­en med­de­lat att de ser hän­del­sen som en ned­skräp­ning och in­te ett ut­släpp. Där­för fal­ler an­sva­ret på kom­mu­ner­na vil­ket Ric­kard Nor­din (C) är skep­tisk mot.

– Det är an­märk­nings­värt att ing­en har sett det här pro­ble­met. Det är tyd­ligt att det finns ett lag­stift­nings­glapp och det mås­te re­ge­ring­en ta tag i och täp­pa till.

Ric­kard Nor­din (C) tyc­ker att makt­ha­va­re i lan­det har va­rit se­na med att re­a­ge­ra och tror att det är knu­tet till den geo­gra­fis­ka plat­sen.

– Ha­de det här va­rit Stock­holms skär­gård är jag sä­ker på att det fun­nits ett helt an­nat in­tres­se för att age­ra myc­ket ti­di­ga­re och myc­ket tyd­li­ga­re, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.