Bill Clin­ton skri­ver ny spän­nings­ro­man

Strömstads Tidning - - Insidan -

Den ame­ri­kans­ke ex­pre­si­den­ten Bill Clin­ton ver­kar ha fått blo­dad tand av för­fat­tar­ska­pet ef­ter att ha fått boken ”Pre­si­den­ten är för­svun­nen” pub­li­ce­rad 2018.

Clin­ton med­de­lar näm­li­gen att han och par­häs­ten, tilli­ka deckar­kung­en, Ja­mes Pat­ter­son (som var med­för­fat­ta­re till det förs­ta alst­ret) har skri­vit den nya boken ”The pre­si­dent’s daugh­ter” till­sam­mans.

The Gu­ar­di­an be­skri­ver ”The pre­si­dent’s daugh­ter” som en ny be­rät­tel­se om en fik­tiv fö­re det­ta ame­ri­kansk pre­si­dent vars dot­ter, just det, för­svin­ner.

I ett press­med­de­lan­de sä­ger Ja­mes Pat­ter­son att sam­ar­be­tet med Clin­ton har va­rit en höjd­punkt i kar­riä­ren. Huruvi­da det be­ror på att den förs­ta boken sål­de i 3,2 mil­jo­ner ex­em­plar värl­den över fram­går in­te. (TT)

Bild: Ni­na Möl­ler Nord­by

Vy över bad­hu­set, fång­ad av Ni­na Möl­ler Nord­by, med­lem i Fa­ce­book­grup­pen I lo­ve Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.