Haij­by­af­fä­ren blir dramaserie i SVT

Strömstads Tidning - - Familj -

Den sto­ra dra­ma­sats­ning­en i SVT ju­len 2021 be­rät­tar histo­ri­en om re­la­tio­nen mel­lan kung Gus­tav V och käl­lar­mäs­ta­re Kurt Haij­by. Dra­mat ut­går från den så kal­la­de Haij­by­af­fä­ren.

In­spel­ning­ar­na drar i gång nu i ju­ni och i hu­vud­rol­ler­na ses Staf­fan Göt­he som kung­en och Sver­rir Gud­na­son som Kurt Haij­by.

Bengt Bas­ke­red har skri­vit ma­nus till dra­ma­se­ri­en i fy­ra av­snitt som re­gis­se­ras av Li­sa Ja­mes Lars­son.

Dra­mat in­leds 1933 då käl­lar­mäs­ta­re Kurt Haij­by dri­ver en re­stau­rang i Stock­holm till­sam­mans med sin fru Anna. När Kurt, på grund av sitt ti­di­ga­re straff­re­gis­ter, in­te får ut­skänk­nings­till­stånd be­vil­jat går han till kungs. En­ligt Haij­by in­led­de de en kär­leks­re­la­tion. Men på 30-ta­let var ho­mo­sex­u­a­li­tet för­bju­det och när Anna Haij­by så små­ning­om be­gär skils­mäs­sa med hän­vis­ning till ma­kens re­la­tion med kung­en ho­tas mo­nar­kin.

”På SVT Drama fort­sät­ter vi med vår stra­te­gi att be­rät­ta uni­ka histo­ri­er om Sverige, i al­la upp­tänk­li­ga gen­rer”, sä­ger Anna Cro­ne­man, pro­gram­chef för drama på SVT, i ett press­med­de­lan­de. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.