P1

Strömstads Tidning - - Motor -

5.55 Sjö­vä­der. 6.00 Ekot. 6.03 Tan­kar för da­gen. 6.10 Na­tur­mor­gon. 7.55 Land- och sjö­vä­der. 8.00 Ekot. 8.05 Lund­ströms Bo­kra­dio. 8.50 An­ni­ka Lantz i P1. Eric Erics­son: ”Bör vi för­måns­be­skat­ta mat­plast?”. 9.00 Ekot. 9.03 Kon­flikt. Olyckskor­par­nas re­vansch. 10.00 Ekot. 10.03 Spa­nar­na. 10.45 Lopp­mark­nads­ar­ke­o­lo­ger­na. Din egen röst – på en unik 78-var­va­re! 11.00 Ekot. 11.03 Me­di­er­na. Hur på­ver­kar nya me­di­e­stö­det mäng­den be­vak­ning? Tv4 om eg­na pro­fi­lens krishan­te­rings­in­ter­vju och ovan­ligt an­nons­grepp hos SvD. 11.39 Eko­no­mi­e­kot Ex­tra. Från börs­re­kord till mat­kö­er – blir USA ”gre­at again”? 12.00 Tolvsla­get. 12.00 Da­gens dikt. 12.05 Od­la. Räd­da påsk­lil­jan! 12.30 Lun­che­kot. 12.50 Land- och sjö­vä­der. 12.55 Ekots lör­dags­in­ter­vju. Ekots lör­dags­in­ter­vju med so­ci­al­mi­nis­ter Lena Hal­lengren. 13.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Utri­kes­re­por­ta­get. 14.00 Ekot. 14.03 Kropp & Själ. Triv­sel­vikt – nå­got att be­ja­ka? 15.00 Ekot. 15.03 Plån­bo­ken. Kri­ti­se­rat ID-stöld­skydd, kli­mat­märk­ning av kött och kris­kon­sum­tion. 15.55 Sjö­vä­der. 16.00 Ekot. 16.03 Så fun­kar det. 16.35 P1 Drama. Adolf, del 1 av 3. 16.45 Da­gens Eko. 17.00 Män­ni­skor och tro. En tro ut­an en

Gud? 17.45 Da­gens Eko. 18.00 Helgsmål. Människans om­sorg. 18.15 Ve­ten­skaps­ra­di­on Histo­ria. Al­la ti­ders sex. 19.00 Ekot. 19.03 P1 Kultur. 19.55 Da­gens dikt. 20.00 Ekot. 20.03 Nors­ken, svens­ken och dansken. 21.00 Ekot. 21.03 Lantz­kam­pen i P1. Kläm­dags­spe­ci­al: Ohör­da och oer­hör­da ron­der från Lantz­kam­pens la­bo­ra­to­ri­um! 21.50 Land- och sjö­vä­der. 22.00 Ekot. 22.05 Kon­flikt. Olyckskor­par­nas re­vansch. 23.00 Ekot. 23.05 P1 Dokumentär. När pap­pa köp­te sin förs­ta klän­ning. 0.00 Ekot. 0.02 Sned­tänkt. 1.00 Ekot. 1.02 Me­di­er­na. Hur på­ver­kar nya me­di­e­stö­det mäng­den be­vak­ning? Tv4 om eg­na pro­fi­lens krishan­te­rings­in­ter­vju och ovan­ligt an­nons­grepp hos SvD. 1.40 Ekots lör­dags­in­ter­vju. 2.00 Ekot. 2.02 Män­ni­skor och tro. En tro ut­an en Gud? 2.50 Klas­si­kern. ”Gra­ci­as a la vi­da” – en sång till li­vet in­nan själv­mor­det. 3.00 Ekot. 3.02 Fi­lo­so­fis­ka rum­met. För­nuft och käns­la. 3.47 Tan­kar för da­gen. Si­mon Ma­rai­nen - Så länge du hör en män­niskas per­son­jojk. 3.52 Ra­di­o­kor­re­spon­den­ter­na. Utri­kes­re­por­ta­get. 4.00 Ekot. 4.02 P1 Drama. Adolf, del 1 av 3. 4.15 Na­tur­mor­gon. Gam­mal gran­skog i Ström­bäck-Kont och nya ål­grä­säng­ar på väst­kus­ten. 5.00 Ekot. 5.02 Na­tur­mor­gon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.