Äl­gens be­tesska­dor mins­kar i Gö­ta­land

Strömstads Tidning - - Nyheter -

De se­nas­te årens ök­ning av be­tesska­dor på sko­gen har vänt, vi­sar årets in­ven­te­ring i Gö­ta­land. Men an­ta­let ska­dor lig­ger än­nu långt från det na­tio­nel­la må­let.

Jäm­fört med för­ra året har an­de­len ung tall i Gö­ta­land som år­li­gen ska­dats av vilt mins­kat från 16 till 14 pro­cent i år. Där­med har de se­nas­te årens ne­ga­ti­va trend vad gäl­ler be­tesska­dor bru­tits.

Mäng­den tall öka­de med 19 pro­cent i fjol, och med he­la 25 pro­cent i år, en­ligt Skogs­sty­rel­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.