Na­tio­nal­da­gen fi­ras di­gi­talt med vi­de­o­häls­ning

Det för­vå­nar nog ing­en att na­tio­nal­dags­fi­ran­det i stads­par­ken ställs in i år. to­ve mey­er, kul­tur­an­sva­rig i strömstad, med­de­lar att man i stäl­let pla­ne­rar för en vi­de­o­häls­ning.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Lin­da smith lin­da.smith@st­nb.se 0526-624 06

Folk­hälso­myn­dig­he­tens re­kom­men­da­tio­ner om att högst 50 per­so­ner får sam­las gör att även na­tio­nal­dags­fi­ran­det i Stads­par­ken blir li­dan­de i år. För att ära da­gen görs en för­in­spe­lad vi­de­o­häls­ning till kom­mu­nens in­vå­na­re.

– Vi kom­mer att gö­ra en mi­ni­va­ri­ant av na­tio­nal­dags­fi­ran­det, med ett par ar­tis­ter. Vi kom­mer även att de­la ut en fa­na, be­rät­tar kom­mu­nens kul­tur­an­sva­ri­ge, To­ve Mey­er.

Årets kul­turin­slag i Strömstad har onek­li­gen fått kom­bi­ne­ras med en stor por­tion fan­ta­si och To­ve Mey­er lyf­ter den kre­a­ti­vi­tet hon hit­tills kun­nat skön­ja i oli­ka sam­man­hang.

– Jag tyc­ker att folk är gans­ka kre­a­ti­va och hit­tar på al­ter­na­ti­va sa­ker. Folk sit­ter in­te hem­ma i sof­fan, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Sen är det ju jät­tetrå­kigt att det in­te finns fy­sis­ka ak­ti­vi­te­ter att sam­las kring, för det finns ju ett be­hov. Det finns bå­de po­si­ti­va och ne­ga­ti­va in­falls­vinklar i det här. Jag vet fle­ra lo­ka­la ar­tis­ter som fått stäl­la in al­la si­na spel­ning­ar.

Men om in­te an­nat kan Strömstads­bor­na för­hopp­nings­vis vän­ta sig många kul­tu­re­ve­ne­mang när pan­de­min änt­li­gen lagt sig och re­strik­tio­ner­na lät­tats.

– Vi ger ju ar­ran­görs­bi­drag och al­la vi de­lat ut till pla­ne­rar att gö­ra si­na eve­ne­mang, an­ting­en på ett al­ter­na­tivt sätt el­ler ock­så har de flyt­tat fram det så då har vi ett fullspäc­kat sche­ma när det väl kom­mer igång igen, kon­sta­te­rar hon.

Bild: Lin­da Smith

För­ra året bjöd na­tio­nal­dags­fi­ran­det på bå­de sol, regn och ås­ka. I år är fi­ran­det i Stads­par­ken in­ställt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.