Här kom­mer bar­nen från Krok­strands IS

Som ung­dom till­bring­a­de Cin­dy Ster­ners­son många tim­mar på Ide­fjord­sval­len. För­ra vå­ren såg hon till att fri­id­rotts­sko­lan fick nystart i Krok­strand. I år är ini­ti­a­ti­vet med trä­ning­ar och träf­far för bar­nen till­ba­ka.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Tho­mas Ben­nelind tho­mas.ben­nelind@st­nb.se

Mar­tin Olaus­son, ord­fö­ran­de i Kis, får hjälp med ar­be­tet vid hopp­gro­pen av Fred­rik Ster­ners­son. Bå­da är för­äld­rar till bar­nen som kom­mit till sä­songs­pre­miä­ren av fri­id­rotts­sko­lan på Ide­fjord­sval­len i Krok­strand.

Reg­net häng­er i luf­ten. Ut­sik­ten från fot­bolls­pla­nen över Ide­fjor­den är stor­sla­gen. Fred­rik Ster­ners­son vi­lar på krat­tan en stund. I vå­ras tog för­e­ning­en ett ge­men­samt grepp för att ren­sa bort ogrä­set på löp­ar­ba­nan ne­dan­för gra­nit­läk­ta­ren. Den ide­el­la lå­gan brin­ner i or­ten.

– För om­kring en må­nad se­dan ha­de vi en ar­bets­dag på Ide­fjord­sval­len. Nu krat­tar och ren­sar vi för att hål­la ogrä­set bor­ta från röd­gru­set.

– Ma­te­ri­a­let är gans­ka kost­samt, det är in­te ba­ra till att kö­pa nytt. Vi får för­sö­ka ta hand om det som finns på bäs­ta sätt. Fri­id­rotts­sko­lan be­ty­der myc­ket för klub­ben och byg­den, sä­ger han.

Fred­rik Ster­ners­son åter­går till ar­be­tet. På läk­ta­ren sit­ter hu­strun och fri­id­rotts­le­da­ren Cin­dy Ster­ners­son. Hon är född och upp­växt i Krok­strand. I dag är det dags för en ny upp­la­ga av klub­bens fri­id­rotts­sko­la för barn, 6-10 år.

– Vi kör bland an­nat upp­värm­ning och längd­hopp. Bar­nen spring­er över häc­kar och hin­der. Pas­set på­går i un­ge­fär en tim­me och vi har trä­ning en dag i vec­kan fram till hös­ten, sä­ger hon.

Krok­strands IS är Cin­dys mo­der­klubb. Hon var sex år när hon bör­ja­de med fri­id­rott på mit­ten av 90-ta­let.

– Det såg näs­tan li­ka­dant ut som i dag, men det var mer folk på an­lägg­ning­en. På hel­ger­na var det of­ta fot­bolls­mat­cher. Fri­id­rot­ten be­stod av en mind­re och en stör­re grupp. Jag tror vi var 15–20 som var ak­ti­va. När vi blev äld­re trä­na­de vi två pass i vec­kan. Jag minns att vi var duk­ti­ga på kast­gre­nar som dis­kus och släg­ga. Vi ha­de Sten Brodén som trä­na­re. Jag äls­ka­de den ti­den, sä­ger Cin­dy Ster­ners­son.

Un­der vin­ter­sä­song­en flyt­ta­des

Vi ha­de Sten Brodén som trä­na­re. Jag äls­ka­de den ti­den.

verk­sam­he­ten till gym­nas­tik­hal­len i Skee och Strömstad gym­na­si­um – och även där kom le­da­ren Sten Brodén att spe­la en vik­tig roll för grup­pen av barn och unga.

– Sten äg­de en buss som han häm­ta­de upp bar­nen och ung­do­mar­na i. Det var im­po­ne­ran­de. Så här när jag själv är vux­en slår det mig hur myc­ket tid han la­de ner på oss. Sten be­tyd­de jät­te­myc­ket för klub­ben, sä­ger Cin­dy Ster­ners­son.

I dag är Cin­dy 32 år gam­mal. Med re­flek­tio­ner till det för­flut­na har hen­nes med­ve­tan­de styrts in på att bi­dra till för­e­nings­li­vet ge­nom ide­el­la in­sat­ser.

– Jag tän­ker på al­la ide­el­la kraf­ter som vill gö­ra nå­got för sam­häl­let och för­e­nings­li­vet, sä­ger hon.

Fyr­barns­för­äl­dern Elin Arulf har par­ke­rat bi­len bakom gra­nit­läk­ta­ren. Ur bi­len spring­er glada barn. Hon är bo­satt i Krok­strand och tyc­ker att fri­id­rotts­sko­lan gör myc­ket gott för or­ten.

– Ett av mi­na fy­ra barn är på plats.

För­ra året var vi in­te med på fri­id­rotts­sko­lan, men i år blev det läge. Jag tror att så­da­na här ini­ti­a­tiv är jät­te­vik­ti­ga för barn och al­la som bor i Krok­strand. Ide­fjord­sval­len är en otro­ligt vac­ker plats. Vi bru­kar även spe­la bränn­boll på ons­da­gar­na. Det har på­gått i ett par år, sä­ger hon.

Cin­dy Ster­ners­son in­le­der trä­nings­pas­set med upp­värm­ning. Bar­nen mju­kar upp le­der­na och stret­char in­nan öv­ning­ar­na bör­jar på löp­ar­ba­nan.

– För­ra året ha­de vi som flest tolv barn på trä­ning­en. Då kör­de vi från maj till sep­tem­ber. Jag tyc­ker det känns jät­te­bra att vi kan ha al­ter­na­tiv för barn som bor ut­an­för Strömstad. Det är ro­ligt att bar­nen får gö­ra sa­ker till­sam­mans, sä­ger Cin­dy som har två barn med på dagens pass.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Lo­va Arulf Os­man, 5 år, tog sig fram på hin­der­ba­nan på Ide­fjord­sval­len när Krok­strands IS star­ta­de upp fri­id­rotts­sko­lan.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Cin­dy Ster­ners­son fri­id­rot­ta­de som ung i Krok­strands IS. Nu le­der hon för­e­ning­ens barn­grupp på Ide­fjord­sval­len med trä­ning­ar en gång vec­kan.

mar­tin Olaus­son och Fred­rik ster­ners­son ser till att hopp­gro­pen är re­do för sä­song­ens förs­ta fri­id­rotts­pass på ide­fjord­sval­len.

Elin arulf ha­de med sig femå­ri­ga dot­tern Lo­va till fri­id­rotts­trä­ning­en.

sju­å­ri­ge gus­tav Olaus­son var på språng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.