Fak­ta: Brunt fett

Strömstads Tidning - - Vetenskap -

Till skill­nad från van­lig fett­väv­nad,

• som främst fun­ge­rar som ett ener­gi­la­ger, är brun fett­väv­nad spe­ci­a­li­se­rad på att för­brän­na fett och soc­ker för att alst­ra vär­me. Den bru­na fär­gen be­ror på att väv­na­den är rik­ligt för­sedd med blod­kärl och mi­to­kond­ri­er (cel­ler­nas kraft­verk).

Många dägg­djur har brunt fett. Hon män­ni­skan sit­ter det bland an­nat i bind­väv kring sto­ra blod­kärl och vid skul­der­bla­den.

Vis­sa stu­di­er pe­kar på att brunt • fett även har en ap­titre­gle­ran­de funk­tion, via sig­na­ler till hjär­nans hy­pot­ha­lamus. Käl­la: Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din och Ca­mil­la Sché­e­le vid Kö­pen­hamns uni­ver­si­tet

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.