Kent Hans­son (S): Där­för ska vi kö­pa sjuk­hus­bygg­na­den

En oe­nig kom­mun­sty­rel­se be­slu­ta­de på ons­da­gen att fö­re­slå kom­mun­full­mäk­ti­ge att kö­pa sjuk­hus­fas­tig­he­ten för 55 mil­jo­ner.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Ny­he­ter: En oe­nig kom­mun­sty­rel­se be­slu­ta­de på ons­da­gen att fö­re­slå kom­mun­full­mäk­ti­ge att kö­pa sjuk­hus­fas­tig­he­ten för 55 mil­jo­ner.

– Fas­tig­he­ten rym­mer jät­te­bra ut­veck­lings­möj­lig­he­ter, sä­ger kom­mu­nal­rå­det.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na tog be­slu­tet till­sam­mans med Fi, V, KD och SD me­dan op­po­si­tio­nen i 16-grup­pen (M, C, MP och L) yr­ka­de på åter­re­miss. KS be­slut är allt­så att fö­re­slå kom­mun­full­mäk­ti­ge att ac­cep­te­ra re­gi­o­nens bud att Strömstad ska kö­pa sjuk­hus­bygg­na­den (fas­tig­he­ten Pi­len 5) för 55 mil­jo­ner.

På tors­da­gen träf­fa­de Strömstads Tid­ning kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de Kent Hans­son (S).

Blev det myc­ket dis­kus­sion om sjuk­hu­set?

– Ja, det blev ett gans­ka långt ären­de. Men det var bra att det blev myc­ket dis­kus­sion, för det var många frå­gor, sä­ger Kent Hans­son.

– Men vi i S till­sam­mans med Fi, V, KD och SD står ena­de i det­ta och min be­döm­ning är att vi har en klar ma­jo­ri­tet även i kom­mun­full­mäk­ti­ge för att ge­nom­fö­ra kö­pet. Var­för vill ni att Strömstad ska äga sjuk­hus­bygg­na­den?

– Vi är över­ty­ga­de om att fas­tig­he­ten rym­mer jät­te­bra ut­veck­lings­möj­lig­he­ter för kom­mu­nen.

Dels hand­lar det om frå­gan om tillag­nings­kök, sä­ger Kent Hans­son.

– Det skul­le kos­ta 8–10 mil­jo­ner mind­re att re­no­ve­ra sjuk­hus­kö­ket och Strömsti­er­nakö­ket jäm­fört med att byg­ga ett nytt tillag­nings­kök i Craw­ford­hu­set.

Den de­mo­gra­fis­ka ut­veck­ling­en i Strömstad in­ne­bär även att det blir en allt stör­re an­del äld­re, och det har i fle­ra år ta­lats om att kom­mu­nen be­hö­ver ett nytt äldre­bo­en­de.

– Jag kan gö­ra en jäm­fö­rel­se med Ly­se­kil där man nu byg­ger ett nytt sär­skilt bo­en­de – det kos­tar om­kring 250 mil­jo­ner. I stäl­let för att byg­ga ett helt nytt hus i Strömstad kan vi re­no­ve­ra Jä­ga­ren och se­dan kom­plet­te­ra med 25–30 plat­ser i sjuk­hus­bygg­na­den. Det kan bli fle­ra sam­ord­nings­vins­ter med kort­tids­bo­en­de och tillag­nings­kök i bygg­na­den, och dess­utom får de äld­re ett centralt bo­en­de med stans bäs­ta ut­sikt.

Det kan även va­ra möj­ligt att flyt­ta and­ra kom­mu­na­la verk­sam­he­ter till sjuk­hu­set och där­med kun­na säl­ja kom­mu­na­la fas­tig­he­ter, för­kla­rar han.

Vil­ka verk­sam­he­ter hand­lar det om?

– Det är för ti­digt i pro­ces­sen att sä­ga det. Vi har vå­ra tan­kar om det, men be­hö­ver mer tid att ut­re­da in­nan vi går ut med det.

Att bår­hu­set ska få fin­nas kvar i bygg­na­den är dock en vik­tig frå­ga för S och ma­jo­ri­te­ten.

– Det hand­lar om vär­dig­het, att av­lid­na in­te ska skic­kas till Näl i onö­dan och att an­hö­ri­ga ska kun­na ta ett sista far­väl här i Strömstad.

I dag är sjuk­hus­bygg­na­den ut­hyrd till 60 pro­cent av ytan. Kom­mu­nen har gjort be­sikt­ning och det har gjorts en oberoende vär­de­ring, och den sam­man­fat­tan­de be­döm­ning­en är att fas­tig­he­ten är bra un­der­hål­len och i gott skick.

– Själv­klart finns det in­ve­ste­rings­be­hov – sto­ra de­lar av fas­tig­he­ten har stått tom en läng­re tid och ska man ha in nya verk­sam­he­ter be­hö­ver åt­gär­der vid­tas. Det hand­lar om in­ve­ste­ring­ar på 1520 mil­jo­ner kro­nor un­der en fy­ra­års­pe­ri­od.

Op­po­si­tio­nen i 16-grup­pen tyc­ker att de in­te fått va­ra del­ak­ti­ga i pro­ces­sen. Kent Hans­son me­nar att de har sig själ­va att skyl­la.

– De har helt rätt i att de in­te va­rit del­ak­ti­ga, men de har själ­va satt sig på läk­ta­ren.

Hur då?

– Den 30 ok­to­ber 2019 ha­de vi en av­sikts­för­kla­ring på bor­det mel­lan Strömstads kom­mun och re­gi­o­nen, som hand­la­de om att på­bör­ja en utredning av ett över­ta­gan­de av sjuk­hus­fas­tig­he­ten. Märk väl: en utredning.

– Då yr­ka­de op­po­si­tio­nen sam­stäm­migt på av­slag, då de in­te an­såg att kom­mu­nen skul­le för­vär­va fas­tig­he­ten. Då väl­jer man att stäl­la sig ut­an­för pro­ces­sen. Att se­dan ef­teråt be­kla­ga sig över att man in­te va­rit del­ak­tig, det är som att skju­ta sig själv i fo­ten.

Op­po­si­tio­nen me­nar ock­så att S-sty­ret in­te pre­sen­te­rat ett till­räck­ligt eko­no­miskt un­der­lag i ären­det.

– Det är fel­ak­tigt, det finns gans­ka väl be­skri­vet, sä­ger Kent Hans­son.

– Jag har full för­stå­el­se för att vi tyc­ker oli­ka i sak­frå­gan. Men min för­hopp­ning är än­då att vi ef­ter ett even­tu­ellt för­värv kan sam­ar­be­ta för att vi på bäs­ta sätt ska kun­na fyl­la fas­tig­he­ten.

Den 16 ju­ni kom­mer ären­det upp i Strömstads kom­mun­full­mäk­ti­ge för slut­gil­tigt be­slut.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

Kent Hans­son (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, ser en rad för­de­lar med att kom­mu­nen kö­per sjuk­hus­bygg­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.