Strömstad­mi­len blir di­gi­tal i år

Co­ro­na­pan­de­min stop­par folk­fes­ten och mål­gång­en på Strömsval­len – men mo­tions­lop­pet Strömstad­mi­len kom­mer än­då att ar­ran­ge­ras. Med hjälp av in­ter­net hål­ler ar­ran­gö­rer­na Strömstad lö­par­klubb den upp­skat­ta­de täv­ling­en vid liv.

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Co­ro­na­pan­de­min stop­par folk­fes­ten och mål­gång­en på Strömsval­len – men mo­tions­lop­pet Strömstad­mi­len kom­mer än­då att ar­ran­ge­ras med hjälp av in­ter­net. Och lands­lags­lö­pa­ren Mi­kael Ekvall med­de­lar att han stäl­ler upp.

Ro­land Kindslätt och Chris­ter Des­mo från ar­ran­görs­för­e­ning­en Strömstad lö­par­klubb är hopp­ful­la in­för den vir­tu­el­la upp­la­gan av Strömstad­mi­len.

Chris­ter Des­mo och Ro­land Kindslätt från Strömstad lö­par­klubb mö­ter upp i ter­räng­spå­ret Er­landseröd. Strömstads­mi­len, som skul­le ha ar­ran­ge­rats den 4 ju­li, av­görs i stäl­let 1–31 ju­li – vir­tu­ellt. Den nya tapp­ning­en av ”Mi­len” in­ne­bär att man an­mä­ler sig till lop­pet på täv­ling­ens hem­si­da. Där­ef­ter väl­jer man di­stans. Ut­mär­kan­de för upp­läg­get är att man kan ”del­ta” oav­sett var man än är bo­satt.

– Vi vill ha ut folk i rö­rel­se. Som följd av co­ro­na­vi­ru­set har vir­tu­el­la lopp har ock­så bli­vit ett allt van­li­ga­re al­ter­na­tiv. Po­si­tivt är att vi re­dan mär­ker av att in­tres­set för Strömstad­mi­len väx­er. Hit­tills har vi om­kring 30 an­mäl­da lö­pa­re, sä­ger Ro­land Kindslätt.

Klub­bens täv­lings­led­ning såg över möj­lig­he­ter­na att flyt­ta fram Strömstad­mi­len, men den vir­tu­el­la va­ri­an­ten låg kvar som säk­ras­te kor­tet. Strömstad lö­par­klubb har ock­så fört di­a­log med fö­re­ta­get som an­sva­rar för tid­tag­ning­en. Där har lö­par­klub­ben fått be­sked om att täv­ling­ar, som sker un­der nor­ma­la för­hål­lan­den, kan hål­las ti­di­gast den 15 au­gusti. Ris­ker­na för kol­li­sio­ner i täv­lingska­len­dern är stor.

– Om det skul­le ha bli­vit att vi än­då valt att ar­ran­ge­ra täv­ling­en se­na­re på hös­ten så skul­le det bli en stor sam­ling med fle­ra and­ra eve­ne­mang, sä­ger Chris­ter Des­mo.

Ter­räng­spå­ret Er­landseröd, som drivs av Strömstad lö­par­klubb, är po­pu­lärt. En­ligt Chris­ter Des­mos be­räk­ning­ar ser han att an­ta­let be­sök gått upp med minst 25 pro­cent. Täv­lings­funk­tio­nä­ren hop­pas att den vir­tu­el­la upp­la­gan av ”Mi­len” går hem bland så­väl lo­kal­bor som män­ni­skor bo­sat­ta ut­an­för sta­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.