”Pa­ti­en­ter­na be­döms all­tid in­di­vi­du­ellt”

När en per­son på sär­skilt bo­en­de blir sjuk görs all­tid en in­di­vi­du­ell be­döm­ning av vil­ken vård som är bäst. Det sä­ger Per Midt­vedt, an­sva­rig lä­ka­re för äldre­bo­en­den i Strömstad, med an­led­ning av den gransk­ning av kom­mu­ner­na som in­letts av In­spek­tio­nen för

Strömstads Tidning - - Sidan 1 - Ma­ri­ta Adams­son ma­ri­ta.adams­son@st­nb.se 0526-624 02

Det görs nu en till­syn i Sve­ri­ge av huruvi­da äld­re med co­vid-19 ges vård en­ligt kor­rek­ta me­di­cins­ka rikt­lin­jer. Per Midt­vedt är an­sva­rig lä­ka­re för äldre­bo­en­de­na i Strömstad.

Äm­net har bli­vit hög­ak­tu­ellt ef­ter upp­märk­sam­ma­de fall på and­ra håll i lan­det, där äldre­bo­en­den be­slu­tat om pal­li­a­tiv vård – det vill sä­ga vård i li­vets slut­ske­de – av gam­la som drab­bats av co­vid-19 istäl­let för att för­sö­ka med bo­tan­de sjuk­hus­vård. Det ska ha skett ut­an att lä­ka­re un­der­sökt pa­ti­en­ten.

”Det har fram­kom­mit ri­skin­di­ka­tio­ner om att äld­re in­te ges vård och be­hand­ling en­ligt de me­di­cins­ka rikt­lin­jer som finns och att man in­te gör in­di­vi­du­el­la be­döm­ning­ar. Ivo be­dö­mer att des­sa ri­skin­di­ka­tio­ner har en hög all­var­lig­hets­grad. Vi på­bör­jar där­för nu en till­syn an­gå­en­de det­ta”, för­kla­rar Ma­rie Åberg vid Ivo.

Det vill sä­ga att det skul­le kun­na va­ra så att man re­gel­mäs­sigt väl­jer pal­li­a­tiv vård när de gam­la drab­bas av co­vid-19 istäl­let för att be­dö­ma var­je in­di­vid för sig. I Strömstad finns fort­fa­ran­de ing­et fall av co­vid-19 på äldre­bo­en­de­na, men där görs all­tid in­di­vi­du­el­la be­döm­ning­ar när nå­gon blir sjuk och så kom­mer det att va­ra ock­så om det hand­lar om co­vid- 19, för­säk­rar Per Midt­vedt.

– Ett be­slut om vård tas all­tid in­di­vi­du­ellt till­sam­mans med pa­ti­en­ten själv och even­tu­ellt an­hö­ri­ga.

– Det är in­di­vi­du­el­la me­di­cins­ka be­döm­ning­ar och vi gör så­da­na he­la ti­den.

Den som be­hö­ver sjuk­hus­vård och har nyt­ta av så­dan vård skic­kas till sjuk­hus. Men man kan va­ra i ett lä­ge där ing­en be­hand­ling kan räd­da pa­ti­en­tens liv och då sät­ter man in pal­li­a­tiv, lind­ran­de vård istäl­let.

– Det är all­tid två lä­ka­re som fat­tar så­da­na be­slut. Även om man själv är er­fa­ren lä­ka­re ska man sam­rå­da med en an­nan er­fa­ren lä­ka­re. Det kan va­ra svå­ra be­slut, men det känns gans­ka tryggt, sä­ger Per Midt­vedt.

Bryt­punkts­sam­tal om hur gam­la män­ni­skor som går mot li­vets slut själ­va vill ha det hålls he­la ti­den.

Men även om en per­son sagt sig in­te vil­ja bli förd till sjuk­hus om nå­got hän­der frå­gar man än­då igen när det blir ak­tu­ellt och man mås­te väl­ja hur man ska gö­ra, sä­ger Per Midt­vedt.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Per Midt­vedt på Ca­pio vård­cen­tral, där Mar­le­ne Midt­vedt är verk­sam­hets­le­da­re, är an­sva­rig lä­ka­re för Strömstads sär­skil­da bo­en­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.