En gui­de som vill lå­ta sin­ne­na ba­da i skog

Vi sit­ter stil­la på mar­ken och blun­dar. Hur känns luf­ten mot hu­den? Hur dof­tar en bit av mar­ken som jag los­sat med mi­na fingrar? Hur känns rikt­ning­en i min kropp om jag re­ser mig och vän­der mig ett kvarts varv, fort­fa­ran­de med slut­na ögon? Sak­ta öpp­nar vi

Strömstads Tidning - - Sidan 1 -

Jag be­fin­ner mig i ett skogs­bad un­der led­ning av Helena Jo­hard, cer­ti­fi­e­rad Shin­rin-Yo­ku-gui­de.

Sko­gen vid Tång­en­om­rå­det i Hav­stens­sund är väl­be­kant för hen­ne, som se­dan barns­ben till­bring­at si­na som­rar på Vor­ren en li­ten bit här­i­från, men det är förs­ta gång­en hon ord­nar ett skogs­bad här. Un­der de två år hon va­rit gui­de för skogs­ba­da­re har hon mest hål­lit till i trak­ter­na kring Stock­holm och i Häl­sing­land.

Men den na­tur där man haft si­na barn­domsupp­le­vel­ser sät­ter star­ka och var­ak­ti­ga in­tryck, sä­ger hon och för­und­ras över skön­he­ten längs sti­gen.

– Det känns fan­tas­tiskt att gö­ra skogs­bad i en na­tur som man är starkt präg­lad av.

Hon är bo­satt på Li­din­gö, men hen­nes fa­mil­je­histo­ria kring Hav­stens­sund är lång. He­le­nas mor­mors fa­milj hyr­de på Häll­sö re­dan för runt 100 år se­dan och från 1946 har fa­mil­jen ägt mark på Vor­ren.

Nu pla­ne­rar hon för att bju­da in till fler skogs­bad i som­mar, här på Tång­en men ock­så i an­nan skogs­mil­jö på Kalvö-Tros­sö- Lin­dö, med tan­ke på co­ro­nan blir det kans­ke fler skogs­bad på Tång­en som in­te krä­ver ge­men­sam båt­trans­port.

Vi har svängt in i sko­gen från ka­pel­let, där hen­nes för­äld­rar gif­te sig 1966, läm­nat bil­vä­gen bakom oss och lå­tit träd och gröns­ka om­slu­ta oss. Hon har, som hon bru­kar, bör­jat upp­le­vel­sen med en te­o­re­tisk orienterin­g kring skogs­bad. Nu har vi läm­nat det ra­tio­nel­la tän­kan­det för att väc­ka vå­ra sin­nen och ta in för­nim­mel­sen av sko­gen.

Forsk­ning vi­sar på att na­tu­ren har tyd­li­ga häl­so­ef­fek­ter, har Helena Jo­hard be­rät­tat, stå­en­de mel­lan sta­di­ga fu­ru­stam­mar. Vis­tel­sen i na­tu­ren får blod­tryck och hjärt­fre­kvens att sjun­ka, lik­som hal­ten av stress­hor­mo­ner, och im­mun­för­sva­ret för­bätt­ras. Det kan ha att gö­ra med att bus­kar och träd av­ger fy­ton­ci­der, som en del av sitt för­svar mot in­kräk­ta­re, och des­sa fy­ton­ci­der kan öka vårt an­tal av de vita blod­krop­par som kal­las NK-cel­ler, na­tu­ral kil­lers. och som dö­dar bland an­nat vi­rusan­grip­na cel­ler.

– Im­mun­för­sva­ret kan på­ver­kas ba­ra att vi an­das i sko­gen. Vi tyc­ker det luk­tar gott, kans­ke är det så att vi at­tra­he­ras av det för att det väl­gö­ran­de för oss, har Helena Jo­hard sagt en stund ti­di­ga­re – och vem kan då lå­ta bli att ta ett ex­tra djupt an­de­tag och kän­na ef­ter, här mel­lan stam­mar­na?

Nu bju­der hon in till en lång­sam vand­ring – som en katt på jakt – me­dan vi ska ge akt på vad som rör sig.

Det drar en svag vind ge­nom

Det finns de­mo­kra­ti i det. Det vi­sar al­la män­ni­skors li­ka vär­de

Helena Jo­hard

om skogs­bad

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Helena Jo­hard är bi­o­log, fors­ka­re och konst­när. Nu väl­jer hon bort forsk­ning­en för att läg­ga sin ener­gi på skogs­bad och konst.

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Att se sig själv som för­bun­den med al­la and­ra le­van­de or­ga­nis­mer ger en and­lig di­men­sion åt skogs­vand­ring­en – och bör kun­na gö­ra män­ni­skor mer var­sam­ma med na­tu­ren, sä­ger Helena Jo­hard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.