Öp­pet brev till re­gi­o­nen

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Öp­pet brev till samt­li­ga par­ti­er och po­li­ti­ker i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nens Häl­so­och sjuk­vårds­sty­rel­se

Hem­stäl­lan från un­der­teck­nat/un­der­teck­na­de par­ti/par­ti­er i Strömstad, för Strömstads­bor­nas räk­ning, att VG-re­gi­o­nen skall ut­veck­la den nä­ra vår­den i Strömstad för dess in­vå­na­re och be­sö­ka­re.

Den­na hem­stäl­lan görs nu med an­led­ning av att re­gi­o­nen skall se över, om­prö­va, de pro­jekt som star­tats för att ut­ö­ka den nä­ra vår­den en­ligt re­gi­on­full­mäk­ti­ges be­slut 2017-05-16 om en hand­lings­plan för att ut­veck­la den nä­ra vår­den för att av­las­ta akut­mot­tag­ning­ar­na på sjuk­hu­sen.

Med an­led­ning av att be­slut skall fat­tas un­der år 2020 om om­pröv­ning/ut­vär­de­ring/ut­ök­ning av den nä­ra vår­den, en­ligt be­slu­tet 2017-05-16, hem­stäl­ler vi om att Strömstad ges en möj­lig­het att få nä­ra vård dyg­net runt.

De/det pro­jekt som star­tats ef­ter re­gi­o­nens ti­di­ga­re be­slut, ef­ter 2017, har in­te av­las­tat akut­mot­tag­ning­en på Näl. Det­ta har re­gi­o­nens eg­na ut­vär­de­ring­ar vi­sat.

I tjäns­teut­lå­tan­de, För­slag till be­slut, 2019-11-20, Ut­vär­de­ring av nära­ku­ter och han­te­ring av pi­lo­ter­na 2020, att häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen i pkt 4. be­slu­tar att Häl­so- och sjuk­vårds­di­rek­tö­ren får i upp­drag att till häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen att åter­kom­ma med för­slag på sam­lad stra­te­gi för nära­ku­ter i Väst­ra Gö­ta­lands­re­gi­o­nen.

In­för kom­man­de be­slut och un­der hand­lägg­ning­en som görs av ad­mi­nist­ra­tio­nen är der vik­tigt att Strömstad ånyo fram­stäl­ler si­na öns­ke­mål och gör sin röst hörd.

2016-09-26 sän­des Öp­pet brev un­der­teck­nat av So­ci­al­de­mo­kra­ter­na, Mo­de­ra­ter­na, Cen­ter­par­ti­et, Li­be­ra­ler­na, Mil­jö­par­ti­et och Väns­ter­par­ti­et i Strömstad till VG-re­gi­o­nen, till bland an­nat Häl­so- och sjuk­vårds­sty­rel­sen, an­gå­en­de kvälls­och natt­jour.

Ett en­häl­ligt full­mäk­ti­ge i Strömstad rös­ta­de 2016-1124 för, 39 rös­ter, ”Mer sam­ar­be­te mel­lan re­gi­o­nen och kom­mu­nen när det gäl­ler sjuk­vård.”.

Full­mäk­ti­ge i Strömstad bi­föll 2018-12-13 till dels med­bor­gar­för­slag dels mo­tion från M om en Fris­ka­re vård i Strömstad, en be­gä­ran att po­li­ti­ker­na i Strömstad ar­be­tar för att till­sam­mans med re­gi­o­nen kun­na ge vård dyg­net runt i Strömstad. ste­in ru­kin

Jour Strömstad

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.