Gu­nil­la Hå­kans­son: Vad är Strömstad ut­an norr­män?

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Det kan bli en som­mar ut­an norr­män i Strömstad. Nor­ges stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) har med­de­lat att just nu är grän­sen stängd till den 20 au­gusti, så att he­la den he­ta se­mester­pe­ri­o­den om­fat­tas av stop­pet. Den 15 ju­ni kom­mer hon att med­de­la om den nors­ka re­ge­ring­en, med stöd av den nors­ka Folk­hälso­myn­dig­he­ten, an­ser att det finns grund för lätt­na­der, så att tu­ris­men in­om Sve­ri­ge–Nor­ge kans­ke kan kom­ma i gång re­dan då.

När vi ska vär­de­ra chan­sen för en öpp­na­re gräns från Nor­ge får vi kom­ma ihåg att i Oslo finns ing­et Strömstad­per­spek­tiv på frå­gan. Det är osan­no­likt att man skul­le lät­ta på grän­sen ba­ra just mot Strömstad. Lät­tar man på re­strik­tio­ner­na lär sam­ma sak gäl­la för he­la grän­sen från Svi­nesund till Tre­riks­rö­set. Frå­gan är hur stor skill­nad det kan bli på smitt­sprid­ning­en på de här få vec­kor­na? Jag mås­te ty­värr sä­ga att jag tyc­ker det ser mörkt ut. Öpp­nad gräns den 15 ju­ni ser jag som en högoddsa­re.

Dä­re­mot tror jag att den in­hems­ka tu­ris­men kom­mer att öka stort. De fles­ta eu­ro­pe­is­ka tu­rist­län­der släp­per in­te ens in svens­kar och är­ligt ta­lat, vem har lust att kläm­ma in sig i ett chart­rat flyg i fle­ra tim­mar just nu? Så nu gäl­ler det att snabbt kun­na stäl­la om! Väst­kus­ten till­sam­mans med Skå­ne är kans­ke de re­gi­o­ner som har mest att er­bju­da tu­ris­ter på hem­ma­plan.

Strömstad har i är­lig­he­tens namn in­te gett de svens­ka tu­ris­ter­na en rik­tig chans ti­di­ga­re. Pri­ser­na på många re­stau­rang­er är an­pas­sa­de ef­ter norr­män­nens plån­böc­ker och en fö­re det­ta Mal­mö­bo som jag ram­lar bak­läng­es in­för vis­sa re­stau­rang­ers pris­sätt­ning. Det är klart att norr­män­nen fin­ner dem ac­cep­tab­la, men många svens­kar har in­te råd att se­mest­ra här med nu­va­ran­de pris­ni­vå. Kans­ke en an­pass­ning till svens­ka barn­fa­mil­jer är den rät­ta vägen att gå i som­mar?

Ge svens­kar­na en chans att tu­ris­ta och gö­ra klipp i Strömstad i som­mar!

Nord­by då? Hur ska de kla­ra sig, ut­an att säl­ja ton­vis med go­dis och and­ra snab­ba kol­hyd­ra­ter och an­nat som är pris­värt ur vå­ra nors­ka gran­nars per­spek­tiv? Även de mås­te tän­ka på svens­ka plån­böc­ker och in­tres­sen den­na som­mar. Kan Ul­la­red dra folk från he­la söd­ra Sve­ri­ge så kan man ju in­te skyl­la på att Nord­by lig­ger li­te av­si­des. Strömstads här­li­ga stads­kär­na med små­bu­ti­ker och om­gi­van­de stor­sla­gen na­tur med Kos­ter som spän­nan­de ut­flykts­mål blir na­tur­ligt­vis än­nu mer at­trak­tivt om det finns chan­sen till klipp för he­la fa­mil­jen. An­pas­sa pris­ni­vå och utbud till en an­nan mål­grupp. Det finns peng­ar att tjä­na även med en stängd gräns om man ger svens­kar­na en chans i som­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.