Ron­den be­hövs!

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare -

Det är med chock jag lä­ser i Strömstads Tid­ning tis­da­gen 25 maj, att Ron­den ska bort in­om ett år. Att av­veck­la Ron­den är in­te att rus­ta in­för nya pan­de­mi­er, in­te hel­ler att hål­la mul­ti­sju­ka fria från in­flu­en­sa­smit­ta i fort­sätt­ning­en. Idag har vi fa­cit på att man mås­te hål­la av­stånd vid miss­tänkt smitt­på­ver­kan. Det gäl­ler ju sär­skilt, och i prin­cip året runt, när det gäl­ler vå­ra äld­re med un­der­lig­gan­de be­svär el­ler fle­ra sjuk­do­mar.

Det­ta är ett kort­tänkt be­slut som in­te väger in ris­ker­na med att äld­re sju­ka ska be­hö­va åka tåg el­ler buss till Ud­de­val­la el­ler Näl. Och så ska de häm­tas med buss till och från tå­get för vi­da­re­trans­port med nya vän­te­ti­der på buss­håll­plat­sen i ur och skur. Att re­gi­on­sty­rel­sen väl­jer att spa­ra in på Ron­den för att få ned re­se­kost­na­der för he­la re­gi­o­nen på 435 mil­jo­ner kom­mer ty­värr drab­ba de all­ra sva­gas­te. Det är in­te nå­gon be­spa­ring egent­li­gen. De 6 mil­jo­ner som Ron­den kos­tar in­ne­bär att många fler kan åka sam­ti­digt ef­tersom bus­sen har cir­ka 45-50 plat­ser, dvs man spar in på in­di­vi­du­el­la bi­loch tax­ire­sor.

I ti­der med hög smit­to­risk som un­der co­ro­na finns ock­så den möj­lig­he­ten att ha or­dent­ligt av­stånd mel­lan pas­sa­ge­rar­na, ef­tersom Ron­den är be­kvämt stor för än­da­må­let. Dess­utom är den ut­rus­tad med kans­ke det nöd­vän­di­gas­te för de all­ra fles­ta: to­a­lett som är han­di­kap­pan­pas­sad. Att åka taxi i fle­ra tim­mar kan va­ra oer­hört stres­san­de om man in­te får den möj­lig­he­ten. Att kal­ky­le­ra med vå­ra äld­re och vå­ra mul­ti­sju­ka ge­nom att ra­tio­na­li­se­ra bort det minst kost­sam­ma sjukre­se­ut­bu­det sett till an­ta­let som kan åka sam­ti­digt, är in­te ba­ra slö­se­ri med skatte­me­del ut­an ock­så fel­ak­tigt.

Ron­den är till för att ge sjukre­se­nä­rer en hälso­mäs­sigt trygg trans­port för al­la med långa av­stånd till sjuk­hus. Den är an­pas­sad för de re­san­des be­hov och häm­tar och läm­nar sä­kert. Att mo­ti­ve­ra be­slu­tet med att det är allt­för få som re­ser med Ron­den är ing­et ar­gu­ment för dem som verk­li­gen är i be­hov av den­na ser­vice. Ty­värr är Ron­dens ti­der in­te rätt an­pas­sa­de för mål­grup­pen. Det bör fin­nas fler ti­der att väl­ja mel­lan bå­de på mor­go­nen och på da­gen. Fler buss­ti­der ger fär­re dy­ra tax­ire­sor. Och vad med kli­ma­tet? Är det in­te kli­mats­mar­ta­re med 45 i en buss än 45 i varsin bil, även om sjuk­taxi be­hövs ock­så.

Vi blir allt fler äld­re i re­gi­o­nen, vil­ket in­ne­bär ett stör­re be­hov av Ron­den – in­te mind­re. Hål­ler helt med Mar­ga­re­ta Fred­riks­son (L) som an­ser att man in­te ska gö­ra nå­got för­has­tat. Vi får hop­pas på det. kristi­na iv­ri hau­gen pen­sio­ne­rad lä­ra­re

Bild: Ma­ri­ta Adams­son

Ste­in Ru­kin, Jour Strömstad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.