Rä­ta ut frå­ge­teck­nen om sjuk­hu­set

Strömstads Tidning - - Fria Ord & Ledare - Jan Wo­gel

Att Strömstads kom­mun kö­per sjuk­hu­set kans­ke är en bra af­fär. Men ge­nom att lä­sa ige­nom hand­ling­ar­na som pre­sen­te­ra­des in­för kom­mun­sty­rel­se­mö­tet i ons­dags blir man in­te ett dyft klo­ka­re. Där finns oli­ka ty­per av be­sikt­ning­ar som al­la pe­kar på ett gans­ka om­fat­tan­de be­hov av renovering. Där finns ock­så ett vär­de­rings­un­der­lag som i hu­vud­sak byg­ger på hur mark­na­den för lo­ka­ler i Strömstad såg ut in­nan Co­ro­na-pan­de­min la en våt filt över sta­den.

Men där finns ing­en tyd­lig plan för hur bygg­na­den ska ut­nytt­jas. Där finns ing­en se­ri­ös upp­skatt­ning av re­no­ve­rings­kost­na­der­na. Där finns ing­en upp­skatt­ning av al­ter­na­tiv­kost­na­den för de verk­sam­he­ter som skul­le kun­na rym­mas i sjuk­hu­set.

Jag tror sä­kert att det i slutän­dan skul­le kun­na vi­sa sig va­ra ett lyc­ko­kast av kom­mu­nen att kö­pa sjuk­hu­set. Men var­för så bråt­tom? Finns det in­te en po­äng i att lyss­na på op­po­si­tio­nens krav på åter­re­miss och rä­ta ut al­la frå­ge­tec­ken? Jag tviv­lar på att de po­ten­ti­el­la kö­par­na står i kö.

I des­sa ti­der är in­te Strömstads kom­mun be­tjänt av att sto­ra stra­te­gis­ka frå­gor av­görs med röst­siff­ror­na 20–19, 6–5 och 5–4. Det fick vi nog av un­der den för­ra man­dat­pe­ri­o­den.

Bild: Privat

Jan Wo­gel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.