16-grup­pen: ”Vi har in­te till­räck­ligt un­der­lag”

Op­po­si­tio­nen i 16-grup­pen me­nar att ma­jo­ri­te­ten in­te pre­sen­te­rat till­räck­ligt med un­der­lag för att de ska kun­na sä­ga ja el­ler nej till ett köp av sjuk­hus­fas­tig­he­ten.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Ja­kob Si­mon­son ja­kob.si­mon­son@st­nb.se 0526-624 10

Bengt Biv­rin (MP) är le­da­mot i kom­mun­sty­rel­sen och in­går i 16-grup­pen som ut­gör op­po­si­tio­nen. Han vill in­te ut­ta­la sig om huruvi­da det är bra el­ler då­ligt att kö­pa sjuk­hus­fas­tig­he­ten ef­tersom han me­nar att ma­jo­ri­te­ten in­te presentera­r till­räck­ligt un­der­lag.

– Det sak­nas bå­de en eko­no­misk kal­kyl på kort och lång sikt, och en de­tal­je­rad plan över vad bygg­na­den ska an­vän­das till.

Kent Hans­son ta­lar om att man kan in­rym­ma ett sär­skilt bo­en­de – vad sä­ger du om det?

– Ett nytt sär­skilt bo­en­de i Strömstad är nå­got man tit­tat på i fle­ra år. Jag är öp­pen för att man kan ut­re­da en pla­ce­ring av det i sjuk­hus­bygg­na­den, om det går att ha äldre­bo­en­de där kan det va­ra in­tres­sant. Men den möj­lig­he­ten finns ju även när det är re­gi­o­nen som äger sjuk­hus­fas­tig­he­ten.

Op­po­si­tio­nen vill se en re­jäl ge­nom­lys­ning av ären­det.

– Vi vill att ma­jo­ri­te­ten re­do­vi­sar or­dent­ligt vad man vill ha i bygg­na­den, vil­ka för­de­lar det finns med att kom­mu­nen äger den och hur det på­ver­kar kom­mu­nens ekonomi.

Ären­det ska tas upp för slut­gil­tigt be­slut i kom­mun­full­mäk­ti­ge den 16 ju­ni.

– Då räk­nar jag med att vi står fast vid vår be­gä­ran om en åter­re­miss av ären­det, sä­ger Bengt Biv­rin.

Op­po­si­tions­rå­det Lars Tysklind (L) tyc­ker att pro­ces­sen har va­rit bakvänd i det här ären­det.

– Jag tyc­ker att det är mer naturligt i en kom­mu­nal pro­cess att man först dis­ku­te­rar vad syf­tet är – var­för ska kom­mu­nen äga fas­tig­he­ten? Här har man i stäl­let som det ver­kar bör­jat med att sä­ga att man vill kö­pa fas­tig­he­ten och sen ska man ta ställ­ning till vad man vill fyl­la den med.

Lars Tysklind tyc­ker att frå­gan är så­pass stor att man bor­de läg­ga mer tid på att ut­re­da den.

– Jag vet in­te var­för det är så bråt­tom att man mås­te ske­na iväg med ett köp in­nan al­la de­tal­jer lig­ger på bor­det. Vi vill ha en de­tal­je­rad plan för hur in­ve­ste­ring­ar­na ska se ut i sjuk­hus­bygg­na­den in­nan vi kan ta ställ­ning till det­ta.

Li­be­ra­ler­na har ti­di­ga­re fö­re­sla­git att kom­mu­nen bor­de gö­ra en or­dent­lig över­syn av sitt fas­tig­hets­be­stånd för att ta ställ­ning till vad man be­hö­ver äga och vad man skul­le kun­na säl­ja till pri­va­ta in­tres­sen.

– Det är ing­et själ­vän­da­mål att kom­mu­nen äger fas­tig­he­ter, sä­ger Lars Tysklind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.