Pan­de­min stop­par Strömstads vår­mark­nad

På ons­da­gen kom det vän­ta­de be­ske­det om att stäl­la in den po­pu­lä­ra vår­mark­na­den i Strömstad. Re­strik­tio­ner­na i sam­band med co­ro­na­pan­de­min har gjort det omöj­ligt att hål­la den.

Strömstads Tidning - - Nyheter - Han­nah Palm­ha­gen han­nah.palm­ha­gen@st­nb.se

Be­slu­tet om att in­te hål­la årets upp­la­ga av mark­na­den till hel­gen var det en­da möj­li­ga i nu­lä­get. An­ders Lönn, mark­nads­kon­sult och re­pre­sen­tant för de tre id­rotts­för­e­ning­ar­na som hål­ler i mark­na­den, be­rät­tar om be­slu­tet:

– Vi fick vårt till­stånd in­dra­get ef­tersom det in­te är tillåtet att sam­la fler än fem­tio per­so­ner på sam­ma plats och på mark­na­den kom­mer det van­ligt­vis myc­ket folk. Så det var in­te så myc­ket an­nat att gö­ra, sä­ger han.

Det här är så klart ett jät­te­tapp för för­e­ning­ar­na som re­dan har det tufft An­ders Lönn

Det är för­e­ning­ar­na IFK Strömstad, Strömstad Rodd­klubb och Strömstads Ten­nisklubb som till­sam­mans dri­ver mark­na­den. In­täk­ter­na där­i­från kan le­ta sig upp till 50 000 kro­nor per för­e­ning.

– Så det här är så klart ett jät­te­tapp för för­e­ning­ar­na som re­dan har det tufft, sä­ger An­ders Lönn.

Un­der de runt tret­tio åren som mark­na­den fun­nits så finns det ba­ra ett ti­di­ga­re till­fäl­le, som An­ders Lönn kän­ner till, när mark­na­den be­hövts stäl­las in och det var i sam­band med om­bygg­na­tio­nen på tor­get.

– 2007 tror jag det var, sä­ger han. An­ders Lönn hop­pas fort­satt på att vår­mark­na­den ska gå att ar­ran­ge­ra i slu­tet på au­gusti, men det är fort­satt osä­kert. Det be­ror på hur vi­rus­sprid­ning­en ser ut då och hur det blir med öpp­nan­det av grän­sen.

– Norr­män­nen ut­gör en stor del i an­ta­let be­sö­ka­re på mark­na­den. Ut­an dem blir det själv­klart mind­re om­sätt­ning men det är bätt­re än ing­en om­sätt­ning alls, sä­ger han.

Bild: Tho­mas Ben­nelind

In­ställt i hel­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.