Fak­ta: Helena Jo­hard

Strömstads Tidning - - Lördagspor­trättet -

Bi­o­log och fors­ka­re (fi­lo­so­fie dok­tor i neuro­bi­o­lo­gi, Stock­holms uni­ver­si­tet), konst­när med stu­di­er i En­vi­ron­men­tal Art, Glas­gow School of Art), Shin­rin-Yo­ku-gui­de (Cer­ti­fi­ed Na­tu­re and Fo­rest The­ra­py gui­de, ut­bil­dad av As­so­ci­a­tion of Na­tu­re and Fo­rest The­ra­py). Cer­ti­fi­e­rad Förs­ta Hjäl­pen i Fri­lufts­liv Bor: på Li­din­gö och i Hav­stens­sund

Fa­milj: Sam­bo Pe­ter samt bar­nen Al­fred, 13 år och Er­la, 12 år. Ak­tu­ell med: er­bju­der gui­da­de skogs­bad i trak­ter­na av Hav­stens­sund i som­mar

Mot­to i li­vet: Vå­ga för­lo­ra kon­trol­len och känn det okän­da Driv­kraf­ter: Ny­fi­ken­het, på­hit­tig­het och mod

Tre ord till sko­gen: Tack för allt He­le­nas bok­tips om skogs­bad: Shin­rin-Yo­ku, Bli fris­ka­re och lyck­li­ga­re med na­tur- och skogs­te­ra­pi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.